Bolagsstyrning

Q-linea är ett svenskt publikt bolag baserat i Uppsala.

Bolagsstyrning avser de system och regelverk genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. God bolagsstyrning är en viktig del av arbetet för att skapa värde för Q-lineas aktieägare.

Före noteringen på Nasdaq Stockholm byggde bolagsstyrningen i Q-linea på svenska lagar och andra författningar, inklusive aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, på bolagsordningen samt på interna styr- och policydokument som ger vägledning för företagets verksamhet och för de anställda.

Efter noteringen är bolagsstyrningen därutöver baserad på Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning (”Koden), god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer. Bolag som tillämpar Koden är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa varje regel i Koden. Om ett bolag finner att en viss regel inte passar med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter kan bolaget välja en alternativ lösning, under förutsättning att bolaget då tydligt redovisar avvikelsen och den alternativa lösningen samt ger en motivering till valet av den alternativa lösningen (allt enligt principen ”följ eller förklara”). Q-lineas eventuella avvikelser från Koden redovisas i den bolagsstyrningsrapport som avgavs inför årsstämman 2019. Bolaget rapporterade inte några avvikelser från Koden.