Vi närmar oss den amerikanska marknaden

Under årets tredje kvartal genomförde vi flera marknadsförberedande aktiviteter. När jag skriver detta är jag är nyligen hemkommen från en intensiv period av resande för att förbereda Q-linea för lansering i USA. Det innebär bland annat aktiviteter för att säkra logistikkedjan, att utse platsen för vårt huvudkontor i USA och att ta fram kandidater för early access. Så snart ASTar är godkänd vill vi få viktiga sjukhus och sjukhuskedjor att testa systemet. Vi har nu en bra lista med early access-kunder som vi planerar att gå vidare med som del i våra förlanseringsaktiviteter.

Under kvartalet har jag även träffat flera större potentiella strategiska partners. Sammanfattningsvis löper dialogen för framtida samarbeten väl. Vårt fokus ligger på den amerikanska marknaden, men större strategiska samarbeten skulle även kunna omfatta fler regioner.

Efter utgången av kvartalet presenterades positiva resultat från en kommersiell utvärderingen av ASTar i Storbritannien på IBMS-kongressen i Birmingham. Studien undersökte ASTars prestanda i verklig miljö och visade att ASTar inte bara stödde optimering av behandlingen för flertalet patienter utan också förhindrade ett större utbrott av en multiresistent bakterie på sjukhuset. Det är mycket uppmuntrande att se denna typ av resultat som visar att ASTar presterar som tänkt i verklig miljö, speciellt med tanke på att många sjukhus varit under stor press under och efter pandemin och behöver verktyg och system som ger patientnytta. Det är min fasta övertygelse att snabb resistensbestämning så småningom kommer att implementeras på alla sjukhus som utför blododlingsanalyser.

Under kvartalet fick vi två ASTar-order i Frankrike från vår franska partner Eurobio Scientific. De för aktiva diskussioner med flera potentiella kunder i Frankrike och därför bestämde de sig i september för att köpa sitt andra instrument för att stödja dessa aktiviteter, något som bådar gott inför 2024. Frankrike har omfattande problem med antibiotikaresistens och vi har stor tilltro till Eurobio Scientific som har ett motiverat team och en stor installerad bas av mer än 500 diagnostiska instrument i sina kunders laboratorier.

På FDA:s rekommendation kompletterade vi under kvartalet vår 510(k)-ansökan för amerikanskt marknadsgodkännande med resultat från kompletterande analytiska och kliniska studier. Den kontinuerliga dialog vi haft med FDA har sannolikt underlättats av ASTars klassificering som ett ”Breakthrough Device”. Dialogen med FDA intensifierades under kvartalet och vår bedömning är att handläggningen går i positiv riktning, men hur lång tid handläggningen kommer att ta är svårt att uppskatta.

I väntan på amerikanskt marknadsgodkännande arbetar vi med att stärka vår kommersiella närvaro i USA och i början av kvartalet anställde vi en kommersiell chef, Jim Kathrein, för att leda den lokala organisationen och bygga upp vårt kommersiella team i USA. Vi gjorde även motsvarande förstärkning av det kommersiella teamet i Europa genom att utse Franco Pellegrini till försäljningsdirektör för södra Europa. Han kommer närmast från Thermo Fisher Scientific. Det är mycket glädjande att se att så seniora personer vill komma till Q-linea för att arbeta med ASTar. De kommer till oss eftersom de ser att ASTar drastiskt kan förändra behandling och resultat för kritiskt sjuka patienter.

Under 2024 kommer jag som tidigare aviserats att avgå som VD för att ta över som VD för ett USA-baserat life science-bolag. Det har varit ett privilegium att arbeta för Q-linea i över 15 år och jag är glad och hedrad över att storägarna vill att jag fortsätter att bidra till Q-lineas utveckling som styrelseledamot. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit hittills, vi har byggt en stark kommersiell grund och jag hoppas få se ASTar på den amerikanska marknaden innan jag avgår. Jag ser fram emot att se allt det positiva Q-linea kommer att åstadkomma för patienter med svåra infektioner och vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet i den nyemission som under kvartalet tillförde 263 MSEK före emissionskostnader.

Sammantaget går den kommersiella satsningen planenligt. Vi har ägnat 2023 åt marknadsförberedande aktiviteter där det arbete och de studier som genomförs lägger grunden för nästa år. Vi tror fortsatt att vi kommer att se kommersiella order under fjärde kvartalet och ser framför oss en tydligt positiv försäljningsutveckling under 2024.

Uppsala, den 1 november 2023, Jonas Jarvius, VD