Select your language/region

Ersättning

Personaloptionsprogram 2020/2023

Personaloptioner tilldelades vederlagsfritt den 30 juni 2020 efter beslut av årsstämman den 26 maj 2020. Programmet mäter måluppfyllnad av vissa av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, efter en intjänandeperiod om tre år förvärva en stamaktie i Bolaget. När programmet stängde för nya deltagare tilldelades totalt 345 850 optioner.

Personaloptionsprogram 2021/2024

Vid bolagets årsstämma den 25 maj 2021 beslutades om att införa ett Personaloptionsprogram för bolagets anställda. Personaloptionsprogram 2021/2024 omfattar högst 160 650 personaloptioner. Personaloptioner erbjöds vederlagsfritt till personer som var anställda i Bolaget per den 15 juni 2021 som inte omfattades av något av de tidigare aktierelaterade incitamentsprogrammen i Bolaget.

Varje personaloption berättigar innehavaren att, vid måluppfyllnad av vissa av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, kopplade till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom framsteg inom produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering.  Intjänandeperioden är tre år innan personaloptionerna får utövas och förvärva en (1) ny stamaktie i bolaget.