Ledning

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på Bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. Bolagsledningen, som leds av Bolagets VD Jonas Jarvius, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Q-linea.

Innehav per den 31 augusti, 2023.

Jonas Jarvius
Chief Executive Officer (verkställande direktör)

Född: 1971
Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2008

Jonas Jarvius har omfattande erfarenhet av forskning och utveckling inom invitro diagnostik samt produktion av medicinteknisk utrustning.  Han har varit medgrundare i ett flertal bolag ex. Olink AB (OLK) samt är en av Q-lineas grundare. Han har under många år varit verksam i ledande positioner i olika bioteknikföretag och har i dessa roller framgångsrikt ansvarat för projekt rörande bland annat molekylär identifiering för säkerhetstillämpningar samt tillverkning, utveckling och produktion av medicin-tekniska produkter inom ett flertal områden. Därtill har han ansvarat för finansiering, utvecklings- och marknadsstrategier. Han har erfarenhet av certifiering av medicintekniska produkter för den europeiska och amerikanska marknaden. Han har därutöver varit engagerad i ett flertal biotech-startups, som har vuxit till större organisationer. Jonas är uppfinnare till mer än 15 patentfamiljer och ansökningar och har publicerat artiklar i framstående vetenskapliga magasin såsom Nature Biotechnology, Nature Methods, PNAS samt Analytical Chemistry.

Utbildning: Doktor i molekylärmedicin, Uppsala universitet, 2006, Medicine magisterexamen, Uppsala universitet, 1999.
Andra pågående uppdrag: Jonas Jarvius är styrelseordförande i Umbrella Science AB.

Innehav i Bolaget: Jonas Jarvius äger 471 152 aktier och 30 000 personaloptioner i Bolaget. Genom det helägda Bolaget Umbrella Science AB äger han ytterligare 14 705 aktier i Bolaget.

Mats Gullberg
Vice President (vice verkställande direktör) och Research Director (forskningschef)

Född: 1971
Anställd av Bolaget sedan 2013, Vice President (vice verkställande direktör) sedan 2016 och Research Director (forskningschef) sedan 2017

Mats Gullberg har omfattande erfarenhet av produktutveckling och kommersialisering samt arbete med immaterialrättsfrågor i bioteknikföretag. Han har tidigare arbetat med metodutveckling inom molekylär- och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Han har bred erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att driva projekt för att identifiera potentiella framtida produkter. Han har de senaste tio åren arbetat som huvudansvarig för patent- och immaterialrättfrågor, tidigare på bioteknikföretaget Olink AB och sedan 2014 på Q-linea. Sedan 2017 är han också ansvarig för forskningsavdelningen på Bolaget.

Utbildning: Doktor i medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2003, Magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap, mikrobiologi, Uppsala Universitet, 1995.
Andra pågående uppdrag: Mats Gullberg är styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB.

Innehav i Bolaget: Mats Gullberg äger 90 452 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Thomas Fritz
CCO

Född: 1964
Chief Commercial Officer sedan 2019

Thomas Fritz har mer än 25 års kommersiell erfarenhet inom mikrobiologifältet och har dessutom arbetat inom kliniska, farmaceutiska och industriella marknader. Han ledde organisationer inom marknadsföring, försäljning, kundservice och support i olika regioner och var också verkställande direktör för en stor tillverkningsanläggning.
I sin tidigare roll fungerade han som Senior Director Commercial EMEA för Microbiology Division of Thermo Fisher Scientific.

Utbildning: Msc i mikrobiologi, Tuebingen universitet, Tyskland (1993)

Andra pågående uppdrag: Thomas Fritz är delägare och verkställande direktör i ATC GmbH

Innehav i Bolaget: Thomas Fritz äger 58 500 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget

Christer Samuelsson
Chief Financial Officer and Investor Relations (ekonomichef och IR-ansvarig)

Född: 1962
Chief Financial Officer and Investor Relations (ekonomichef och IR-ansvarig) sedan 1 maj 2023.

Christer Samuelsson har ca 20 års erfarenhet som CFO från ett flertal branscher som life science, tillverkande industri, telekom och förnybar energi, såväl noterade som onoterade bolag. Han har därutöver drygt tio års erfarenhet från den finansiella sektorn.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, 1987.

Andra pågående uppdrag: Christer Samuelsson har inga andra pågående uppdrag.

Innehav i Bolaget: Christer Samuelsson äger 50 000 aktier i Bolaget.

Henrik Jacobson
Chief Operating Officer (verksamhetschef)
Född: 1969
Anställd som produktionschef sedan 2021, Chief Operating Officer (verksamhetschef) sedan 2022.

Henrik har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom främst operations och produktion. Han var med och skapade färdigmatskonceptet och företaget Gooh där han ansvarade för att bygga upp produktions- och logistikverksamheten. Detta arbete gav bra erfarenhet av att skapa och skala upp fabrik och organisation. Henrik har även varit produktionsdirektör inom Lantmännen Cerealia samt VD för Swedish Meats dotterbolag Esca Food Solutions.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet, 1995

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jacobson Energi AB, Skånings Åsaka Vind AB och Vida Vind AB.

Innehav i Bolaget: Henrik Jacobson äger 10 800 aktier samt 3 570 personaloptioner i Bolaget.

 

Tiziana Di Martino
Chief Medical Officer (medicinskt ansvarig)

Född: 1976
Chief Medical Officer(medicinskt ansvarig) sedan 2019

Tiziana Di Martino har mer än 20 års erfarenhet av klinisk praxis, forskning och medicinsk verksamhet i den mikrobiella diagnostiskindustrin. Hon har tidigare arbetat som Regional Medical Affairs Manager vid Abbott Molecular, Clinical and Scientific Affairs Manager EMEA hos Abbott Point of Care och chef för Clinical Development EMEA vid Accelerate Diagnostics. I dessa roller har hon framgångsrikt lyckats driva kliniska projekt relaterade till nya produktlanseringar.

Utbildning: läkare (MD), Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom (2003); magisterexamen (MSc) i toxikologi, University of Surrey (2011), MBA-examen, London Business School (2014).
Andra pågående uppdrag: Tiziana Di Martino har inga andra aktuella uppdrag.

Innehav i Bolaget:  Tiziana Di Martino äger 21 030 personaloptioner i Bolaget

Jonas Melin
Director Product Development (produktutvecklingsansvarig)

Född: 1976
Director Product Development (produktutvecklingsansvarig) sedan 2017

Jonas Melin har lång erfarenhet av forskning- och utveckling samt djup förståelse för tekniska och regulatoriska frågeställningar. Han har erfarenhet av projektledning och har framgångsrikt fört projekt från utveckling till regulatoriskt godkännande. Han har bl.a. varit projektledare för Meritas D-Dimer-test, Troponin-test och BNP-test samt ansvarig för den tekniska utvecklingen av Meritas troponin I.

Utbildning: Doktor i teknikvetenskap, Uppsala universitet, 2006, Civilingenjör teknisk biologi, Linköping universitet, 2002.
Andra pågående uppdrag: Jonas Melin är styrelseledamot i Melin Science AB.

Innehav i Bolaget: Jonas Melin äger 1 764 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Karl Sköld
Director Contract Development (kontraktstillverkningsansvarig)

Född: 1974
Director Contract Development (kontraktstillverkningsansvarig) sedan 2018

Karl Sköld har en bakgrund som forskare inom molekylärbiologi och farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Under perioden 2007-2016 var han verksam som grundare, styrelseledamot och forskningschef i Denator AB, ett bolag som utvecklat och säljer system för värmestabilisering av kliniska prover. Vidare är han medgrundare av Maurten AB som bland annat utvecklar energi- och näringsprodukter till idrottsmän och sjukvården. Under 2017 blev han VD i Umbrella Science AB vars verksamhet förvärvades av Q-linea under sommaren 2018.

Utbildning: Doktor i farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, 2006.
Andra pågående uppdrag: Karl Sköld är styrelseledamot i Hardcover AB, styrelsesuppleant i Laminaria Group AB och Maurten AB.

Innehav i Bolaget: Karl Sköld äger 2 500 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Victoria Lerneryd
Manager QA/RA (Kvalitets- och regulatoriskt ansvarig)

Född: 1984
Manager QA/RA (Kvalitets- och regulatoriskt ansvarig) sedan 2020

Victoria Lerneryd har över 12 års erfarenhet inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor för medicintekniska produkter, med utveckling och underhåll av kvalitetsledningssystem, framtagande av regulatorisk produktdokumentation samt regulatoriska granskningar och ansökningar. Hon har tidigare haft positioner som Quality Manager på St. Jude Medical och Quality & Regulatory Affairs Manager på Cavidi. Dessa roller har inkluderat ansvar för efterlevnad mot regulatoriska krav från produktutveckling till produktion och övervakning av produkter som släppts ut på marknaden.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala Universitet (2009).

Andra pågående uppdrag: Victoria Lerneryd har inga andra pågående uppdrag.
Innehav i bolaget: Victoria Lerneryd äger 7 585 aktier och 21 030 personaloptioner i bolaget.

Ulrika Stolpe
HR Manager (HR-ansvarig)

Född: 1967
Anställd av bolaget sedan 2012, HR Manager (HR-ansvarig) sedan 2019

Ulrika Stolpe har sedan 1990-talet arbetat med ekonomi, HR och kontorsdrift på små och stora nationella och internationella life scienceföretag. År 2012 började hon på Q-linea som ekonomi och kontorschef. Fram till 2019 drev hon utvecklingen av företagets ekonomi och personaladministrativa processer samt tog stor del i arbetsmiljöfrågor. I samband med att företaget börsintroducerades koncentreras nu hennes arbete kring HR där vi kan se en utveckling från 2012 med en snabb tillväxt i antalet anställda.

Andra pågående uppdrag: Ulrika Stolpe har inga andra pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: Ulrika Stolpe äger 6 774 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Anders Ljunggren
Manager Project Management Office, PMO (ansvarig för projektkontoret)
Född: 1981
Anställd av Bolaget sedan 2022 som Manager Project Management Office, PMO (ansvarig för projektkontoret).

Anders Ljunggren har 15 års erfarenhet av att projektleda tekniska utvecklingsprojekt på innovativa bolag inom medicinteknik, industri, konsumentelektronik och rymdteknik. Genom att kombinera sin djupa förståelse för produktutveckling med gott tvärfunktionellt ledarskap har han framgångsrikt lett såväl B2B-projekt som interna utvecklingsprojekt.

Utbildning: Magisterexamen i materialteknik, Uppsala Universitet, 2007.
Andra pågående uppdrag: Anders Ljunggren är ägare av Coego Consulting AB och Introspection AB.

Innehav i Bolaget: Anders Ljunggren äger 12 300 aktier och 3 570 personaloptioner i Bolaget.