Select your language/region

Utdelningspolicy

Q-lineas omsättning och resultat baseras idag huvudsakligen på intäkter av engångskaraktär enligt de licens- och samarbetsavtal som Bolaget har ingått.

Q-linea kommer fortsatt att fokusera på att vidareutveckla och expandera Bolagets projektportfölj. Tillgängliga finansiella resurser och redovisat resultat ska därför återinvesteras i rörelsen för finansiering av Bolagets långsiktiga strategi.Styrelsens avsikt är därför att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget genererar en långsiktigt uthållig lönsamhet. Eventuella framtida utdelningar och storleken därav kommer att fastställas utifrån Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov, med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.