Styrelsearvoden

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid årsstämman den 24 maj 2022 beslutades att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

  • Styrelsens ordförande: 440 000 (420 000) kronor
  • Övriga ledamöter: 220 000 (210 000) kronor
  • Ordförande i revisionsutskottet: 90 000 (80 000) kronor
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 45 000 (40 000) kronor
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 (40 000) kronor
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 20 000 (20 000) kronor

Årsstämman beslutade också, i enlighet med vad som tidigare meddelats, att arvode till Erika Kjellberg Eriksson inte kommer att utgå.

Totalt arvode till de personer som föreslås till val av valberedningen föreslås därmed uppgå till 1 450 000 (1 380 000) kronor (dvs. något arvode utgår inte till Erika Kjellberg Eriksson i enlighet ovan). Detta betyder också att ytterligare arvode kan komma att utgå om andra personer väljs.