Select your language/region

Styrelsearvoden

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid årsstämman den 13 juni 2023 beslutades att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

  • Styrelsens ordförande: 450 000 (440 000) kronor
  • Styrelsens vice ordförande: 337 500 (-) kronor
  • Övriga ledamöter: 225 000 (220 000) kronor
  • Ordförande i revisionsutskottet: 90 000 (90 000) kronor
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 45 000 (45 000) kronor
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 (40 000) kronor
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 20 000 (20 000) kronor

Årsstämman beslutade också, i enlighet med vad som tidigare meddelats, att arvode till Erika Kjellberg Eriksson inte kommer att utgå.

Totalt arvode till de personer som föreslås till val av valberedningen föreslås därmed uppgå till 1 450 000 (1 380 000) kronor (dvs. något arvode utgår inte till Erika Kjellberg Eriksson i enlighet ovan). Detta betyder också att ytterligare arvode kan komma att utgå om andra personer väljs.