Select your language/region

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

ASTar installerad i två framstående sjukhus i USA

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,4 (-59,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -54,2 (-63,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (-2,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48,2 (-79,7) MSEK.

Helåret, 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,4 (12,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -230,6 (-262,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -229,4 (-268,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,48 (-9,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -228,5 (-250,9) MSEK.
 • Bolaget har per den 31 december 2023 sammanlagt 81,9 (72,9) MSEK i likvida medel.

Väsentliga händelser
Under fjärde kvartalet 2023

 • Bolaget redovisade starka ASTar-resultat från den första kommersiella utvärderingen på en stor biomedicinsk kongress, IBMS.
 • Q-linea ingick två avtal för distribution av ASTar instrument och förbrukningsvaror i Finland/Baltikum respektive Benelux.
 • Q-linea installerade sina första ASTar i USA i väntan på marknadsgodkännande.

efter periodens utgång

 • Bolaget har vunnit en offentlig upphandling av instrument och förbrukningsvaror för snabb resistensbestämning (rapid AST) av Fondazione PTV i Italien.
 • Q-linea har framgångsrikt avslutat de kliniska prövningarna som krävdes för att kunna lägga läkemedlet Meropenem-Vaborbactam till den befintliga ASTar-panelen.
 • Bolaget meddelade att Stuart Gander tillträder som koncernchef för Q-linea och att Anders Ljunggren tillträder som vd för Q-linea AB i Sverige den 1 mars 2024.
 • Q-linea har initierat ett kostnadsbesparingsprogram.
 • Bolaget har fått en första order från sin distributionspartner i Finland och Baltikum samt tecknat avtal med logistikpartner för den amerikanska marknaden.
 • Q-linea skapar separat dotterbolag för Podler.

VD kommentar
När vi summerar 2023 kan jag med stolthet konstatera att vi startade året utan partners och efter ett metodiskt arbete lyckats bygga upp ett starkt nätverk i alla våra nyckelgeografer inom EU. Vid utgången av 2023 kunde vi lägga Finland, Baltikum och Benelux till vår lista av marknader där ASTar nu är tillgänglig via partners. Dessutom etablerade vi dotterbolag i Italien och USA.

Under året bekräftade flera utvärderingsstudier värdet av snabb resistensbestämning och förbättrad diagnostik för patienter som har tillgång till tekniken. Ett exempel från England visade hur ASTar effektivt mildrade ett utbrott med en mycket resistent bakterie genom att möjliggöra snabba motåtgärder. Det är uppmuntrande att se sådana resultat, särskilt med tanke på de påfrestningar som sjukhus har genomgått under och efter pandemin. Positiva resultat från denna kommersiella utvärdering presenterades under kvartalet på IBMS-kongressen i Birmingham.

Den största jämförande studien av snabb resistensbestämning pågick under året i Belgien, och resultaten förväntas presenteras under första halvåret 2024. Jag förväntar mig att ASTar presterat lika bra i denna utvärdering som i tidigare individuella utvärderingar. Studier som belyser ASTars prestanda i verklig miljö och dess stöd för optimering av behandling är avgörande för att främja upptaget av ASTar.

Efter periodens utgång kunde vi dessutom visa att ASTar är mycket konkurrenskraftig. I vår första upphandling i Italien vann vi över våra konkurrenter trots att vi hade det högsta anbudspriset. Vi vann genom betydligt högre poäng än våra konkurrenter gällande den tekniska prestandan.

Vi märker att det intensiva arbetet med att genomföra utvärderingar hos kunder som vill testa ASTar och snabb resistensbestämning nu börjar ge resultat; över 15 upphandlingar inom EU har antingen utlysts eller förbereds. Huvuddelen av dessa är planerade i Italien, vilket var den första europeiska marknaden som vi inriktade oss på. Det är glädjande att se att vårt dedikerade arbete för att etablera oss på den italienska marknaden nu börjar ge resultat, och vi noterar att även våra distributörer snabbt etablerar sig på sina marknader. Det är min fasta övertygelse att snabb resistensbestämning så småningom kommer att implementeras på alla sjukhus som utför blododlingsanalyser.

Sammanfattningsvis har vi gjort betydande framsteg under året, trots att marknaden påverkats kraftigt av pandemin. Kunderna har tvingats vänta med inköp, men vi ser nu att snabb resistensbestämning börjar prioriteras i sjukhusens budgetar. De första signalerna om en positiv vändning inom EU ger hopp om ökad försäljning under 2024. För att skapa ytterligare förutsättningar för kommersiellt fokus, och som tidigare kommunicerats, genomför vi nu ett omfattande omstruktureringsarbete som innebär en kostnadsbesparing om ca 50 MSEK på årsbasis med full effekt andra halvåret 2024.

I USA har dialogen med FDA fortsatt och intensifierats, och jag bedömer att ett godkännande för den amerikanska marknaden är nära. Så snart ASTar är godkänd kommer viktiga sjukhus och sjukhuskedjor att testa systemet och som förberedelse inför lanseringen i USA kunde vi under december placera de två första ASTar-systemen för utvärdering i två prominenta labb. Diskussioner om möjliga partnerskap för den amerikanska marknaden pågår och förväntas intensifieras efter godkännande.
Vi fortsätter arbetet för att få en unik New Technology Add-on Payment-kod (NTAP-kod) för den amerikanska marknaden. Vår möjlighet att ansöka om NTAP grundar sig på vår breakthrough-klassificering från FDA. Syftet med NTAP är att ge ny teknik en snabbare väg ut på marknaden. Om vi lyckas erhålla en NTAP-kod kommer ASTar-kunder att kunna få extra ersättning utöver den vanliga klumpsummaersättningen (DRG) som sjukhuset får, vilket skulle vara mycket positivt.

Eftersom detta är min sista kvartalsrapport vill jag passa på att tacka samtliga medarbetare, styrelsemedlemmar och ägare som har stöttat mig genom åren. Tillsammans har vi framgångsrikt byggt upp ett fantastiskt företag som kommer att spela en viktig roll i att förbättra vården för patienter med svåra infektioner och samtidigt bidra till kampen mot antibiotikaresistens.

Det har varit ett nöje och jag känner mig tacksam att nu kunna lämna över stafettpinnen till Stuart Gander som kommer att fortsätta arbetet med att kommersialisera ASTar och utveckla bolaget i en positiv inriktning.

Uppsala, den 26 februari 2024, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en
engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 27 februari 2024 kl. 13:00 – 14:00 (CEST). VD Jonas Jarvius och CFO Christer Samuelsson presenterar Q-linea och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – december 2023 samt svarar på frågor.

Om du önskar delta via webcast gå in på länk: https://ir.financialhearings.com/q-linea-q4-report-2023
Via webcast finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048290

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.