Select your language/region

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), höll idag den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala, varvid följande beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode om 320 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till var och en av de andra ledamöterna.

Årsstämman beslutade även att ytterligare arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.

Årsstämman beslutade vidare att ytterligare arvode om 60 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Arvoden enligt ovan utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i Nexttobekoncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt om omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Ulf Landegren, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström och Hans Johansson. Årsstämman upplystes om att Jon Heimer hade avböjt omval. Erika Kjellberg Eriksson omvaldes som ordförande i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Bolaget (”LTIP 2019”).

LTIP 2019 omfattar högst 10 nuvarande eller tillkommande anställda som inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2019, så kallade prestationsaktier.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 117 424 C-aktier till Carnegie Investment Bank för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2019 samt att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier för samma ändamål.

Därutöver beslutade årsstämman att högst 89 350 C-aktier, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2019, samt att högst 28 074 C-aktier, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 19.30.

Om Q-linea
Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.