Select your language/region

Affärsidé och strategi

Q-lineas affärsidé är att utveckla och leverera lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid möjliggör diagnos och behandling av infektionssjukdomar

  • Regulatorisk strategi: genomföra nödvändiga aktiviteter för att upprätthålla regulatorisk efterlevnad för ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklarna i USA och andra nyckelgeografier. Första produkten fokuserar på sepsisdiagnostik;

 

  • Kommersiell strategi: Bolaget avser att adressera nyckelmarknader själv med lokala dotterbolag och samtidigt arbeta med distributionspartners för att nå en bredare och snabbare marknadspenetration. Initialt kommer fokus att ligga på nyckelgeografier inom Europa samt den amerikanska marknaden. Försäljning ska ske av instrument och förbrukningsartiklar varav de sistnämnda förväntas stå för majoriteten av de möjliga intäkterna. Vid samarbete med distributörer gällande service kommer distributören att hantera all förstahandsservice och Q-linea kommer att ansvara för expertkunskapen vid svårare frågeställningar. Q-linea kommer fortsatt att undersöka affärsmöjligheterna för Podler, vilka kan bland annat bestå av utvecklingssamarbeten, licensförsäljning, alternativt kommersiella distributionsrättigheter;

 

  • Hälsoekonomisk strategi: Bolaget kommer att fortsatt fokusera på den kliniska och ekonomiska nyttan för ett sjukhus att implementera snabb AST. Detta genom att utföra hälsoekonomiska studier och mindre studier som fokuserar på att visa klinisk nytta. Syftet med dessa är att använda studieresultaten som säljstöd.

 

  • Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Q-lineas infrastruktur för att säkra utvecklings- och produktionskapacitet;

 

  • Produktutvecklingsstrategi: fortsatt utveckling av ASTar-erbjudandet och av nya applikationer och produkter;

 

  • Immaterialrättslig strategi: fortsatt utveckling och upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj; och

 

  • Service & Supportstrategi: fortsätta att bygga en fristående serviceorganisation med fokus på expertservice samt att fortsätta utveckla Bolagets applikationsspecialister för att närvara och följa upp kundbesök.