Select your language/region

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

ÅRET AVSLUTAS MED FLERA VIKTIGA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (0,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -51,6 (-57,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -51,0 (-56,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,75 (-2,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -90,9 (-76,7) MSEK.

Perioden, 1 januari – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (0,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -233,6 (-221,5) MSEK.
 • Årets resultat uppgick till -231,2 (-218,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -8,19 (-8,64) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -255,0 (-237,3) MSEK.
 • Bolaget har per den 31 december 2021 tillgång till likvida medel om 15,1 (10,1) MSEK, kortfristiga placeringar inklusive kortfristig del av långfristiga värdepapper 150,9 (296,7) MSEK samt långfristiga noterade företagsobligationer om 181,8 (24,4) MSEK, sammanlagt 347,8 (331,3) MSEK i tillgängliga medel.

Väsentliga händelser
Under fjärde kvartalet 2021

 • Bolaget tecknade det första kommersiella utvärderingsavtalet för ASTar
 • Första patienterna inkluderades i den amerikanska kliniska studien för ASTar.
 • Thermo Fisher Scientific, Bolagets globala samarbetspartner har presenterat ASTar på två olika branschmässor.

efter periodens utgång

 • Antibiotikapanelen i ASTar utökas för att erbjuda ännu bredare svar.
 • Arbetet med den kliniska studien har fortgått väl och Bolaget har påbörjat sammanställningen av 510(k) ansökan till FDA för godkännande av ASTar för den amerikanska marknaden.
 • Q-linea meddelade att Thermo Fisher Scientifics utvärderingsstudie av ASTar visade på mycket starka resultat.

VD kommentar
Fjärde kvartalet 2021 summerar ett år av framgång för Q-linea. Under kvartalet bockade vi av ett antal viktiga milstolpar; vi signerade det första kommersiella utvärderingsavtalet för ASTar och kunde under utvärderingen visa på patientnyttan med snabb AST, den första patienten inkluderades i vår registreringsgrundande amerikanska studie. Vi gjorde dessutom stora framsteg med vår portabla blododlingsbehållare som vi nu har varumärkesskyddat under varumärket Podler©.

I Europa har Thermo Fisher Scientific fortsatt med lansering av ASTar. Thermo Fisher Scientific har stor kunskap om våra potentiella kunder och kan möta dem på precis rätt nivå. Efter många års hårt arbete är det fantastiskt att äntligen se ASTar lanseras och att få så positiv respons. Nu följer en period av upphandlingsadministration innan försäljningen och intäkterna för bolaget ökar. Inom sjukvårdssystemen har det under senare år funnits en global trend mot striktare upphandlingsregler som lett till förlängda försäljningsprocesser. Trenden är i grunden positiv, men leder till längre säljcykler än tidigare.

I Sverige säljer vi ASTar själva och under fjärde kvartalet genomförde vår första potentiella kund en utvärdering med mycket gott resultat. I utvärderingen kunde vi tydligt se att ASTar påverkade vården så att patienterna fick rätt vård snabbare vilket är precis det vi vill att systemet ska uppnå. Efter utgången av kvartalet kunde vi dessutom meddela att vi har breddat panelen för att på så sätt ytterligare öka nyttan för patienter och läkare.
I december gick den registreringsgrundande kliniska studien för USA in i sin sista prospektiva del när den första patienten inkluderades. Totalt kommer cirka 450 patientprover att analyseras på tre amerikanska sjukhus där ASTar har installerats. Vi beräknar att studien kan avslutas i början av 2022 och att vi därmed kan förbereda
inlämningen av vår marknadsansökan till det amerikanska läkemedelsverket (FDA).

Under första kvartalet 2022, efter rapportperiodens utgång, har vi anställt våra första medarbetare i USA som bland annat kommer att stödja de kliniska studierna. Anställningarna är början till uppbyggnaden av ett litet team som också ska stödja Thermo Fisher Scientific och potentiella kunder, samt ansvara för diverse förmarknadsaktiviteter. Inför ett amerikanskt marknadsgodkännande är det är viktigt för oss att kunna genomföra utbildningar i den amerikanska tidszonen.

Vi arbetar för att kunna inleda patientstudier med Podler i USA under slutet av 2022. Parallellt med den tekniska utvecklingen har vi har haft flera mycket positiva dialoger med ett antal stora kommersiella aktörer som framgångsrikt skulle kunna lansera Podler. Intresset för tekniken är mycket stort eftersom diagnostik direkt efter provtagning vore oerhört värdefullt jämfört med dagens rutin där transporttiden går förlorad. Vårt mål är att signera ett avtal med en eller flera partners som på goda villkor har de bästa förutsättningarna att kommersialisera vår teknik.

Vi sammanfattar ett händelserikt år och ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt intensivt och intressant 2022 där ASTar kan bidra till bättre patientutfall för så många patienter som möjligt världen över.

Uppsala den 16 februari 2022, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 17 februari 2022 kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar
delårsrapporten för perioden januari – december 2021 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q4-2021

Telefonnummer till telefonkonferens:
SE: +46 850 558 357
UK: +44 333 300 9261
US: +1 646 722 4903