Select your language/region

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

IMPLEMENTERING AV DEN NYA MARKNADSSTRATEGIN

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (3,9) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -59,6 (-51,2) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -63,7 (-51,1) MSEK.
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,18 (-1,75) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -79,7 (-89,4) MSEK.

Helåret, 1 januari – 31 december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 12,8 (9,3) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -262,2 (-232,0) MSEK.
• Årets resultat uppgick till -268,7 (-231,4) MSEK.
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -9,20 (-8,20) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -250,9 (-249,2) MSEK.
• Bolaget har per den 31 december 2022 sammanlagt 72,9 (347,8) MSEK i tillgängliga medel.

Väsentliga händelser
Under fjärde kvartalet 2022
• Q-linea AB grundade i december 2022 ett dotterbolag i USA. Q-linea utgör därmed en koncern och avger i denna bokslutskommuniké för första gången en koncernredovisning enligt IFRS jämte moderbolagets årsredovisning. Denna förändring har även inneburit att viss omräkning av tidigare perioders redovisningar enligt de regler som gäller i IFRS och som redogörs för i not 2 under ”Redovisningsprinciper och noter” nedan.
• Q-linea fick ett erbjudande om räntefritt lån som uppgår till 100 MSEK av bolagets huvudägare Nexttobe. Syftet är att konvertera lånet till aktier till gällande kurs om Q-linea i framtiden emitterar nya aktier. Vid årets utgång var lånet ej utnyttjat.

efter periodens utgång
• Q-linea har tecknat ett distributionspartnerskap för ASTar instrument och förbrukningsartiklar för den brittiska marknaden med Pro-Lab Diagnostics.
• Bolaget erhöll certifiering enligt den nya och mer omfattande EU-förordningen för in-vitro diagnostiska, medicintekniska produkter, IVDR.
• Q-linea startar kompletterande testning för 510(k)-ansökan i USA efter återkoppling från FDA.
• Q-linea presenterade en uppdaterad kommersialiseringsstrategi och Nexttobe, Q-lineas majoritetsägare, utökar den nuvarande lånefaciliteten från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.

VD kommentar
Årets fjärde kvartal var sannerligen ett kvartal av transformation. Vi sitter nu i förarsätet när det gäller vår kommersialiseringsstrategi och vi gläder oss åt det stora intresse vi sett för ASTar under året som gått.

Det samarbete som vi 2020 ingick med Thermo Fisher såg vi på med stor tillförsikt. Våra organisationer såg på framtiden för infektionsdiagnostik på samma sätt. När Thermo Fisher ändrade sin ambition och strategiskt valde att fokusera på sin kärnverksamhet såg vi från bägge håll att samarbetet inte längre passade någon av våra organisationer.

Under kvartalet genomförde vi tillsammans med Thermo Fisher en mängd överlämningsaktiviteter för att avsluta distributionsavtalet. Detta tog mycket tid eftersom vi besökte sajt för sajt för att överlämningen av kunder, potentiella kunder, studier och andra utvärderingar skulle bli så bra som möjligt. I slutet av kvartalet blev vi klara med alla överlämningar.

Intresset vi sett för ASTar under den första lanseringsperioden i Europa gör att vi känner oss trygga i vår uppdaterade kommersialiseringsstrategi. Vi utökar den interna säljkåren i EU och USA men kommer också att arbeta tillsammans med distributörer för att utöka vår räckvidd. I Europa anställer vi selektivt för att förstärka säljkåren på utvalda marknader och avser att starta dotterbolag i ett fåtal utvalda nyckelgeografier under 2023. I USA går vi in med en mer fokuserad säljstyrka i eget dotterbolag.

Planen är att förankra nyckelgeografier i egen regi och att stötta med distributörsmarknader. Vi är mycket selektiva i vilka distributörer vi vill arbeta med för att säkerställa att vi blir prioriterade i deras sortiment samt att de har en mycket god marknadskännedom. Vi kunde glädjande, och i linje med vår nya strategi, meddela att vi slutit distributörsavtal med Pro-Lab Diagnostics för ASTar i Storbritannien efter utgången av kvartalet. Vi kommer fortsatt att gå metodiskt fram för att hitta den bästa kommersialiseringslösningen på respektive marknad.

Sammantaget ser vi ett stort intresse hos de sjukhus som utvärderat ASTar och vi har påbörjat arbetet med att konvertera till kommersiella kontrakt under 2023.

En sak vi lärt oss under året är att Europa är en mer omogen marknad än USA avseende snabb AST. Sjukhus och laboratorier är inte lika vana vid snabb resistensbestämning, därför bedömer vi att det kommer att krävas gedigna hälsoekonomiska studier, mer vetenskapliga bevis och även jämförande studier med andra system för snabb AST så att kunderna får se hur systemen skiljer sig åt.

För att möta detta behov medverkar vi i en jämförande studie som startades under slutet av kvartalet. Studien jämför fördelarna för tre olika fenotypiska system för snabb resistensbestämning med nuvarande vårdstandard när det gäller diagnostisk prestanda, arbetsflödesanpassning och minskning av tiden till optimal antibiotikabehandling. Totalt kommer 240 patienter att inkluderas i studien. Med tanke på bredden på ASTars antibiotikapanel och den korta tiden till svar bedömer vi att ASTar kommer att komma mycket väl ut i jämförelsen. Då studien drivs av ett oberoende sjukhus kan vi i dagsläget inte ge information om när den beräknas att avslutas men vi uppskattar att resultat kommer att presenteras under första halvåret 2023.

Ytterligare en viktig nyhet under kvartalet var det löfte om ett räntefritt lån om 100 miljoner kronor som vi fick från vår huvudägare Nexttobe. Löftet speglar den tilltro vår huvudägare har till vårt arbete. Lånet som erbjudits utan tidsbegränsning avses konverteras till aktier till gällande kurs om Q-linea i framtiden skulle emittera nya aktier. Stödet från våra ägare är mycket viktigt i denna fas.

Q-linea är just nu samtidigt ett utvecklingsbolag och en kommersiell organisation. Vi kommer att fortsätta att satsa på utveckling, men våra utvecklingskostnader kommer att minska, likaså kostnaderna för de registreringsgrundande aktiviteterna i Europa och USA. Samtidigt ersätts dessa kostnader av kommersialiseringskostnader.

Kvartalet har varit en tid av transformation när vi tagit ett fastare grepp om vår egen utveckling. Denna transformation med den nya kommersialiseringsstrategin kommer att fortsätta under 2023 men baserat på det intresse vi ser för ASTar jag ser framåt med stor tillförsikt. Man bör dock räkna med att 2023 blir ett år i transformation där försäljningen realistiskt kommer ligga på en liknande nivå som 2022 med målsättningen att se en tydligt positiv utveckling av försäljningen under 2024.

Uppsala, den 15 februari 2023, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 16 februari 2023 kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2022 samt svarar på frågor.

Om du önskar delta via webcast: https://ir.financialhearings.com/q-linea-q4-2022
Via webcast finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003343
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.