Select your language/region

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

Arbete mot lansering fortsätter

Andra kvartalet, 1 april -30 juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,5 (-35,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -44,0 (-35,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,92 (-2,41) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,9 (-28,4) MSEK.

Perioden, 1 januari-30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -81,2 (-59,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -80,3 (-59,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,50 (-4,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81,9 (-54,1) MSEK.
 • Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 19,4 (354,4) MSEK, kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 250,1 (150,0) MSEK och placeringar i börsnoterade obligationer uppgick till 151,8 (0) MSEK.

Väsentliga händelser

under andra kvartalet 2019

 • Årsstämma hölls den 22 maj 2019, se Övrig information om vilka beslut som fattades på stämman.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson Bernitz, Ulf Landegren, Marcus Storch, Marianne Hansson, Per-Olof Wallström och Hans Johansson. Erika Kjellberg Eriksson valdes till styrelsens ordförande. 

efter periodens utgång

 • Styrelsen har beslutat om emission och återköp av 117 424 aktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019.

VD kommentar

Intensifierade partnerdiskussioner

Andra kvartalet 2019 har präglats av återkoppling till potentiella kunder efter de mässor vi deltagit vid, förberedelser inför regulatoriska studier och sist men inte minst intensifierade diskussioner med flera möjliga partners för den framtida lanseringen av ASTar.

European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) är den viktigaste årliga mässan för Q-linea. I år hölls den i Amsterdam, 13 – 16 april. Jag är verkligen stolt över den fantastiska feedback vi fick för ASTar på ECCMID. Detsamma gäller vår medverkan vid American Society For Microbiology (ASM) Microbe i San Francisco 20 – 24 juni.

Vi får framförallt positiv återkoppling på vår breda antibiotikapanel, det flexibla men enkla arbetsflödet och hur enkelt det är att starta en körning. Potentiella kunder i Europa och USA är likvärdigt positiva men i USA möter vi en delvis annan kundgrupp. Kunderna i USA är mer automatiserade och har också fler dygnet-runt-öppna labb. För dem är enkelheten och det fullt automatiska arbetsflödet extra uppskattat och det är väldigt glädjande att se hur vårt utvecklingsarbete nu återkopplas positivt av framtida kunder. Eftersom kunderna redan nu börjar planera sin budget för att kunna köpa systemet nästa år har det varit viktigt för oss att kunna presentera ASTar-systemet i sin slutliga design.

När det gäller våra regulatoriska studier har vi uppnått en viktig milstolpe då vi i juni enligt plan kunde lämna in ett så kallat pre-submission supplement till FDA. Det innehåller en detaljerad beskrivning över hur vi har tänkt utforma den amerikanska studien samt detaljbeskrivningar av studieprotokoll samt ASTar systemet. I september kommer vi att ha möte med FDA för att inhämta deras synpunkter på utformningen av studien och därefter anpassa studien efter deras krav. Går allt enligt plan räknar vi med att kunna starta studien i början av nästa år. Vår målsättning är att erhålla FDA:s godkännande att marknadsföra och sälja systemet under nästa år. 

Det är med glädje jag leder och följer utvecklingen i bolaget. Vi betar metodiskt av våra delmål och det gedigna arbete som lagts ner inom hela bolaget speglas nu i de diskussioner vi för med potentiella säljpartners. Diskussionerna har intensifierats under kvartalet och förs med de mest intressanta bolagen på marknaden. Jag ser med förväntan och optimism fram emot kommande partnerskapsavtal.

Sammanfattningsvis är den feedback vi får både från potentiella kunder och i diskussioner med möjliga partners oerhört stimulerande för det fortsatta arbetet med att färdigställa ASTar för godkännande och marknadslansering nästa år. Jag hoppas och tror att Q-lineas aktieägare delar vår entusiasm.

Jonas Jarvius, VD
 

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.
 

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 18 juli kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – juni 2019 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q2-2019 

Telefonnummer till telefonkonferens: SE: +46851999383 UK: +443333009262 US: +16467224956
 

Kommande rapporttillfällen

7 november 2019    Delårsrapport, Q3 januari – september 2019
13 februari 2020 Bokslutskommuniké Q4   januari – december 2019
Vecka 16, 2020 Årsredovisning 2019 januari – december 2019
7 maj 2020 Delårsrapport, Q1 januari – mars 2020
16 juli 2020 Delårsrapport, Q2 januari – juni 2020
5 november 2020 Delårsrapport, Q3 januari – september 2020

  
Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ)

Organisationsnummer:   556729-0217
Säte:  Uppsala
Kontakt:  Dag Hammarskjölds väg 52 A, www.qlinea.com 
752 37, Uppsala E-post: contact@qlinea.com 
Tel: 018-444 3610


Frågor beträffande rapporten besvaras av:

Jonas Jarvius, VD   Tel: 070 – 323 7760  E-post: jonas.jarvius@qlinea.com
Anders Lundin, CFO & IR      Tel: 070 – 600 1520 E-post: anders.lundin@qlinea.com 


Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 7.30 CET.
 

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.