Select your language/region

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

 

Starka studieresultat och virtuell presentation av ASTar

Andra kvartalet, 1 april–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,5) MSEK.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58,6 (-44,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -57,4 (-44,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-1,92) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 54,8 (-40,9) MSEK

Perioden, 1 januari–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (1,0) MSEK.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -114,5 (-81,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -113,4 (-80,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,81 (-3,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -113,9 (-81,9) MSEK.
 • Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 38,0 (26,0) MSEK. Kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 235,4, (150,4) MSEK, kortfristig del av noterade företagsobligationer 95,1 (30,1) MSEK och långfristiga placeringar i noterade företagsobligationer uppgick till 90,4 (121,0) MSEK.

Väsentliga händelser

under andra kvartalet 2020

 • Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 4 miljoner aktier och tillfördes härigenom 270 miljoner kronor före emissionskostnader i juni 2020.

 • Q-linea meddelade positiva resultat från prospektiv studie med ASTar.
 • Årsstämma hölls den 26 maj, se Övrig information om vilka beslut som fattades på stämman.

efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.                

VD kommentar

Starka studieresultat och virtuell presentation av ASTar

Efter ett intensivt kvartal – under en vår präglad av coronapandemin – är jag glad att kunna redogöra för Q-lineas framsteg på vägen mot att ta nyckelprodukten ASTar till marknaden.

Pandemin har naturligtvis påverkat stämningen även på Q-linea, men hittills är vi tack och lov förskonade från de flesta direkta såväl som indirekta effekterna. Naturligtvis kan situationen förändras i takt med att flera länder nu öppnar upp för resande och sociala kontakter men vi känner oss fortsatt försiktigt positiva.

Trots de utmaningar pandemin för med sig, till exempel i form av digitala möten istället för fysiska, löper samarbetet med Thermo Fisher Scientific mycket väl och enligt plan. Vi har täta möten där samarbetet har intensifierats och breddats. De som följer Thermo Fisher Scientific inom mikrobiologi kan se att det händer mycket spännande saker hos dem och vi ser tydliga synergier med ASTar.

I kvartalet höll vi vår första marknadspresentation av ASTar då vi visade lite mer av den underliggande tekniken. Vi vill visa hur väl genomtänkt ASTar är för att på ett övertygande sätt visa hur stor nytta den kommer att kunna göra. Presentationen finns fortsatt att se på vår hemsida och gensvaret har genomgående varit mycket positivt.

I maj meddelade vi fina resultat i en prospektiv patientstudie utförd tillsammans med laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset. Vi är glada att studien kunde genomföras under denna för sjukvården pressande tid.

I studien analyserade ASTar prover från 17 patienter och antibiotikapanelen bestod av 29 antibiotikapreparat som täcker både fastidiösa1 och icke-fastidiösa bakterier. Resultaten (Essential Agreement: 94,5 procent, Categorical Agreement: 97,3 procent) överträffade de regulatoriska gränsvärden för såväl EU som USA (minst 90 procent i båda kategorierna).

Dessa starka resultat och goda samarbete bådar gott inför höstens större prospektiva prestandastudie med 80 till 100 patienter. Vi kan nu även meddela att vi kontrakterat Akademiska sjukhuset som det första sjukhuset för studien. Denna kommer att vara en del i dokumentationen i den pågående pro-cessen för CE-IVD-godkännande och inlämningen till FDA. Vi har ett stort antal ASTar i drift på vårt laboratorium och en hel del andra pågående aktiviteter inför de kliniska studierna. Under andra halvåret planerar vi att inleda den analytiska och kliniska valideringen.

Den kliniska delen av studien uppskattas ta cirka tre månader och kommer att påbörjas först i Europa eftersom amerikanska sjukhus fortsatt är stängda. Vi ser just nu över hur den amerikanska studien ska utformas, en del av studien kan göras internt efter utlåtande av FDA och eventuellt kan Thermo Fischer Scientific vara behjälpliga när det gäller tillträde till amerikanska laboratorium, men allt är naturligtvis avhängigt hur pandemin utvecklas.

Vid årsstämman i maj valdes Mario Gualano till ny styrelseledamot. Han har en oerhört gedigen bakgrund. Med över 25 års erfarenhet från mikrobiologi- och diagnostikindustrin, varav de senaste 15 åren på Thermo Fisher Scientific, är han en enorm tillgång för Q-linea. Jag är ödmjukt tacksam att vi lyckats knyta till oss denna spetskompetens och ser det som ett viktigt steg för oss som bolag.

Sammanfattningsvis är jag stolt över vad vi uträttat under kvartalet och vi har fortsatt en intressant och intensiv resa framför oss. I kvartalet genomförde vi en riktad nyemission som tillförde bolaget 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna kommer framförallt att användas för kommersialiseringen av ASTar. Jag vill passa på att tacka för det förtroende som givits oss av såväl gamla som nya ägare och ser fram emot den fortsatta resan med er alla.

Uppsala, juli 2020,

Jonas Jarvius, VD

[1] Bakterier som kräver ett rikare tillväxtmedium för AST analys

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 16 juli kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari – juni 2020 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q2-2020

Telefonnummer till telefonkonferens:  SE: +46851999383  UK: +443333009269  US: +18446251570

Kommande rapporttillfällen

5 november 2020

Delårsrapport, kvartal 3 januari – september 2020
18 februari 2021 Bokslutskommuniké januari – december 2020
Vecka 15 Årsredovisning 2020
6 maj 2021 Delårsrapport, kvartal 1 januari – mars 2021
25 maj 2021 Årsstämma
15 juli 2021 Delårsrapport, kvartal 2 januari – juni 2021
4 november 2021 Delårsrapport, kvartal 3 januari – september 2021

 
Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ)

Organisationsnummer:    

556729-0217
Säte:    Uppsala
Kontakt:   Dag Hammarskjölds väg 52 A, www.qlinea.com
752 37, Uppsala     E-post: contact@qlinea.com
Tel: 018-444 3610

Frågor beträffande rapporten besvaras av:

Jonas Jarvius, VD

Tel: 070 – 323 7760     E-post: jonas.jarvius@qlinea.com
Anders Lundin, CFO & IR   Tel: 070 – 600 1520   E-post: anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 7.30 CET

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.