Select your language/region

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

Final version av ASTar visar goda resultat och mottas väl

Kvartalet januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36,7 (-23,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -36,3 (-24,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,59 (-2,06) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,0 (-25,7) MSEK.
  • Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 20,6 (354,4) MSEK. Kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 290,0 (150,0) MSEK och långfristiga placeringar i noterade företags obligationer uppgick till 151,8 (0) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Q-linea har ändrat sin lanseringsstrategi vilket förväntas leda till en snabbare lansering i USA.
  • I syfte att säkerställa leverans av prestationsaktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018 genomförde bolaget en nyemission av 211 048 aktier.

efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD kommentar

ASTar nu i final version

Första kvartalet 2019 har varit intensivt för Q-linea. Det har präglats av finslipning av den finala versionen av ASTar, förberedelser inför den regulatoriska USA-studien samt inte minst av många diskussioner med möjliga partners för den framtida lanseringen av systemet.

Ett av de viktigaste besluten i kvartalet var tidigareläggning av vår USA-lansering. Även om den europeiska marknaden är större än den amerikanska bedömer vi att tillväxttakten i den amerikanska marknaden kan vara betydligt högre och vi bedömer att vi kan få snabbare fotfäste i USA vilket vi prioriterar. I de partnerdiskussioner vi för har vissa potentiella partners ett tungt USA-fokus vilket gör att vår nya strategi passar dessa ännu bättre.

Den viktigaste årliga mässan för Q-linea är Euro-pean Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) som i år hölls i Amsterdam, 13 – 16 april. Under första kvartalet förberedde vi oss och kunde som utlovat visa upp slutdesignen av ASTar på mässan i två pre-produktionssystem. Vi har även utvecklat en gemensam antibiotikapanel för USA och EU-marknaderna med en bred anti-biotikapanel i ett stort koncentrationsintervall. Vi presenterade också möjlighet att även köra ASTar som ett semi-automatiskt system för bland annat analys av isolat. Båda dessa nyheter presenterades på ECCMID och det var verkligen en milstolpe att kunna visa den   finala designen av systemet för potentiella kunder.

Under kvartalet genomfördes många studier på användarvänligheten i systemet, så kallade usability-studier, och på ECCMID kunde vi dessutom visa ett nytt grafiskt gränssnitt som betydligt förenklar den redan sedan tidigare enkla hanteringen av ASTar. Vi har nu en ”hands-on time” på under en minut. Den kravspecifikation vi tidigare hade låg på under två minuter, men nu ligger vi alltså under en minut, vilket är ett starkt säljargument framöver. För att komma ner i tid på det här sättet har vi jobbat tätt ihop med potentiella kunder.

Att vi kan presentera ASTar-system som de kom-mer att se ut vid leverans nästa år är i linje med vår tidplan och viktigt eftersom kunderna redan nu börjar planera sin budget för att kunna köpa systemet nästa år. Under mässan fick vi många intresseanmälningar som vi nu följer upp. Vi hade också fortsatt mycket bra möten med möjliga framtida säljpartners.

Våra allra första ASTar-kunder kommer att vara ambassadörer och vi kommer att jobba nära dem under den initiala lanseringsfasen. Vi bedömer att vi kommer att kunna erbjuda systemet till ett kon-kurrenskraftigt pris både för fullt automatisk och semi-automatisk analys av prover.

Sammanfattningsvis är hela företaget laddat med energi och uppfyllt av entusiasm inför de fortsatta förberedelserna av vår viktiga uppgift att få ASTar färdigt och klart för godkännande och marknads-lansering nästa år. Vi har kommit väldigt långt på den resan och kommer att ägna mycket kraft och omsorg även åt de återstående stegen. Jag ser fram emot att hålla Q-lineas aktieägare uppdaterade om utvecklingen.

Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.
 

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 3 maj kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2019 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q1-2019

Telefonnummer till telefonkonferens: SE: +46850558351 UK: +443333009263 US: 18335268380

Kommande rapporttillfällen

22 maj 2019 Årsstämma
18 juli 2019 Delårsrapport, Q2 januari – juni 2019
7 november 2019 Delårsrapport, Q3 januari – september 2019


Uppgifter om bolaget
Q-linea AB (publ)  
Organisationsnummer:  556729-0217
Säte: Uppsala
Kontakt:  Dag Hammarskjölds väg 52 A,      www.qlinea.com
752 37, Uppsala E-post: contact@qlinea.com
Tel: 018-444 3610


Frågor beträffande rapporten besvaras av:
Jonas Jarvius, VD Tel: 070 – 323 7760   E-post: jonas.jarvius@qlinea.com
Anders Lundin, CFO & IR  Tel: 070 – 600 1520  E-post: anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 7.30 CET. 
   
   
Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.