Select your language/region

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Första kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 (-36,7) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -56,0 (-36,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,44 (-1,59) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59,1 (-41,0) MSEK.
  • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 28,3 (26,0) MSEK. Kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 89,8, (150,4) MSEK, kortfristig del av noterade företagsobligationer 27,9 (30,1) MSEK och långfristiga placeringar i noterade företagsobligationer uppgick till 115,2 (121,0) MSEK.

Väsentliga händelser
under första kvartalet 2020

  • Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar
  • Med anledning av Coronapandemin har Bolaget implementerat åtgärder för att skydda våra medarbetare och ta vårt samhällsansvar samtidigt som vi försökt minimera eventuell negativ påverkan på verksamheten

efter periodens utgång

  • Q-linea planerar att visa upp ASTar för marknaden i digital form vid ett senare tillfälle då branschmässan ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases) blev inställd på grund av Coronapandemin

VD kommentar

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Första kvartalet 2020 har varit ett av de mest händelserika i Q-lineas historia. Viktigast var naturligtvis att vi tecknade ett globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific™ för kommersialisering av ASTar®. Vi har också flyttat in i nya produktionslokaler på Palmbladsgatan i Uppsala där vi nu har börjat producera förbrukningsartiklar. Under kvartalet löste vi det komponentproblem som uppkom i slutet av förra året vilket naturligtvis känns mycket bra. ASTar genomgår nu verifieringstester inför kommande klinisk studie.

Vårt världsomspännande exklusiva partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar är vår viktigaste kommersiella milstolpe hittills. Intresset för att kommersialisera ASTar var mycket starkt från ett antal globala företag och vi är mycket glada över att samarbeta med Thermo Fisher Scientific. Vi uppskattar särskilt deras globala räckvidd och vi har en samsyn kring marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.

Thermo Fisher Scientific har exklusiv rätt att erbjuda ASTar till marknaden i alla geografier, med undantag för den svenska marknaden där även vi kan marknadsföra ASTar. Trots de utmaningar coronapandemin för med sig, till exempel i form av digitala möten istället för fysiska har samarbetet kommit igång på ett bra sätt.

Coronapandemin har naturligtvis präglat stämningen även på Q-linea, men hittills är vi tack och lov förskonade från de flesta direkta såväl som indirekta effekterna av pandemin. Vi har implementerat åtgärder för att skydda våra medarbetare och ta vårt samhällsansvar samtidigt som vi försökt minimera eventuell negativ påverkan på verksamheten. Naturligtvis kan situationen förändras framöver men vi känner oss försiktigt positiva i dagsläget.

Under 2019 tog vi ett strategiskt beslut om att flytta all produktionen av plastkomponenter för våra förbrukningsartiklar till Sverige. Hade vi inte tagit kontroll över våra inköp och produktion från utlandet hade vi kunnat stå utan i detta känsliga läge. I samband med denna strategiska förändring bestämde vi oss även för att sätta upp en intern produktions- och monteringsanläggning för förbrukningsvaror. Vi har nu kunnat inviga denna i vår nya lokal på Palmbladsgatan i Uppsala vilket känns mycket bra för framtiden.

Vår kliniska studie löper hittills enligt plan. Naturligtvis kan detta komma att ändras men våra kliniska samarbetspartner är fortsatt positiva till start av studien. En stor del av studien görs på isolat internt av bolaget och är inte beroende av patientmaterial vilket till viss del minskar möjliga förseningsrisker. Vi har en mycket positiv dialog med ytterligare kliniska samarbetspartners ifall studien skulle behöva genomföras på fler laboratorier för att hålla tidplanen.

Det problem som upptäcktes med en viktig komponent från en tredjepartstillverkare i oktober förra året kunde lösas i kvartalet. Tillsammans med komponenttillverkaren identifierade och åtgärdade vi snabbt de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras. Lösningen har nu testats sedan november och fungerat felfritt med avseende på den komponenten. Ett antal av systemen har dessutom använts i vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kunderna, utan att uppvisa problem med komponenten.

Sammanfattningsvis är jag stolt över att summera ett av Q-lineas starkaste och mest intensiva kvartal, men vi går inte in i något viloläge. Nu återstår ett minst lika hårt och intensivt arbete mot marknads-lanseringen av ASTar. I dessa oroliga tider ser vi den enorma styrkan i att ha en världsomspännande partner som Thermo Fisher Scientific. Vi ser fram emot den gemensamma lanseringen; ett värdeskapande arbete för oss, för vården och patienterna samt därmed för våra aktieägare.

Uppsala, maj 2020, Jonas Jarvius, VD

    
Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 7 maj kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2020 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q1-2020

Telefonnummer till telefonkonferens:  SE: +46850558352  UK: +443333009261  US: +18332498403

Kommande rapporttillfällen

26 maj 2020 Årsstämma
16 juli 2020 Delårsrapport, Q2 januari – juni 2020
5 november 2020 Delårsrapport, Q3 januari – september 2020

    
Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ) 
Organisationsnummer: 556729-0217
Säte: Uppsala
Kontakt: Dag Hammarskjölds väg 52 A, www.qlinea.com
752 37, Uppsala      E-post:contact@qlinea.com
Tel: 018-444 3610

       
Frågor beträffande rapporten besvaras av:

Jonas Jarvius, VD Tel: 070 – 323 7760       E-post:jonas.jarvius@qlinea.com
Anders Lundin, CFO & IR      Tel: 070 – 600 1520 E-post:anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 7.30 CET.

    
Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.