Select your language/region

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

FÖRSTA KOMMERSIELLA KUNDEN

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,8 (0,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -71,8 (-63,8) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -71,9 (-63,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,46 (-2,34) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,7 (-56,1) MSEK.
  • Bolaget har per den 31 mars 2022 sammanlagt 290,2 (347,8) MSEK i tillgängliga medel.

Väsentliga händelser
Under första kvartalet 2022

  • Utmärkta kliniska resultat från stor kommersiell utvärdering.

efter periodens utgång

  • Bolaget meddelade att ASTar fått kategoriseringen ”breakthrough device” av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

VD kommentar
En av första kvartalets viktiga milstolpar var vår första kommersiella försäljning som skedde till ett sjukhus i England. Efter en lyckad utvärdering bestämde sig kunden för att köpa ett ASTar-system eftersom utvärderingen visade på patientnyttan med snabb antibiotikakänslighetsanalys och ASTars unika fördelar.

Vi är mycket nöjda över det stora intresse vi ser från potentiella kunder. Efter många års hårt arbete är det fantastiskt att äntligen se ASTar lanseras och att få så positiv respons. Vi ser dock att försäljningscyklerna är långa och jämförbara med andra aktörer på marknaden. I dagsläget uppskattar vi att en införsäljning av ASTar tar ca 9 månader och vi kommer naturligtvis tillsammans med vår partner undersöka möjligheterna att korta ned dessa.

Vi ser även att det i dagsläget är fler kunder som simultant, och på kort tid, visat intresse för att utvärdera ASTar inför sitt köp, och att kapaciteten att utföra kommersiella utvärderingar hos vår partner har därför blivit en begränsande faktor. Att se det stora intresset hos potentiella kunder är otroligt uppmuntrande och vi arbetar nu i nära samarbete med Thermo Fisher Scientific för att anpassa resurserna efter efterfrågat behov.

Det finns även vissa kvarstående negativa effekter av coronapandemin men detta förbättras dagligen och vi bedömer att det överlag har en mycket liten påverkan på försäljningen.

Baserat på ovanstående uppskattar vi att försäljningen av ASTar-system för 2022 kommer att uppgå till cirka 20 stycken.

En annan viktig nyhet under kvartalet var den kategorisering som ”breakthrough device” som vi erhöll för ASTar från det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Kategoriseringen kan tilldelas produkter som anses ge en effektivare behandling av svåra sjukdomstillstånd, där ingen jämförbar motsvarighet finns på marknaden, och har tillkommit för att påskynda regulatorisk granskning av nya medicintekniska produkter och ge patienter snabbare tillgång till nya behandlingsalternativ. Att bli klassad som en breakthrough device av FDA är en milstolpe i sig, men vi ser också möjligheten att ta ASTar till den amerikanska marknaden snabbare med en prioriterad regulatorisk granskning. Vi följer vår plan och avser att lämna in vår 510(k)-ansökan under våren.

Q-linea deltog i ECCMID i Lissabon under april i eget bås. ECCMID är världens största infektionsdiagnostikkonferens med över 10 000 deltagare. Q-linea visade ASTar men även Podler och vår nya laddningsstation för att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt analysera isolatprover i ASTar. Vi visade även vår kommande panel för att analysera Gram-positiva bakterier och i linje med vår Gram-negativa panel fick vi mycket positiv feedback om panelens bredd.

Vi är mycket nöjda med all feedback vi fick från möjliga kunder gällande ASTar. Podler väckte stort intresse med översvallande kommentarer och uppfattades verkligen som ett stort steg för blododlingar. ”Varför har ingen gjort detta tidigare?” var en vanligt förekommande kommentar.

Likaså hade Thermo Fisher Scientifics som naturligtvis också presenterade ASTar, ett mycket stort intresse med hög efterfrågan att få en demonstration av ASTar. Vi kan konstatera att vi nådde alla mål vi satt upp inför konferensen och det ska bli spännande att se hur vi och Thermo Fisher Scientific kan följa upp med intresserade potentiella kunder under de kommande månaderna. Vi hade också ett stort intresse av flera stora aktörer för att kommersialisera Podler.

Sammantaget ser jag mycket positivt på framtiden utifrån det stora kundintresset och ser fram emot en ökad kapacitet att utföra utvärderingar och kommersiell försäljning hos vår partner. Vi ser med tillförsikt fram emot att ASTar bidrar till bättre patientutfall för så många patienter som möjligt världen över.

Uppsala, den 4 maj 2022, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 5 maj 2022 kl. 13:00 – 14:00 (CEST). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – mars 2022 samt svarar på frågor.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q1-2022

Telefonnummer till telefonkonferens:
SE: +46 850 558 352
UK: +44 333 300 9260
US: +1 646 722 4956