Select your language/region

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, för att ha rätt att delta, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 maj 2019. Anmälan kan göras via e-post till q-linea@lindahl.se, per telefon på 018-16 18 72 under vardagar mellan 09.00 och 16.30, eller per post under adress Q-linea AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Carolin Martinez (Årsstämma), Box 1203, 751 42 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.qlinea.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. VD-presentation
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 11. Val av revisor
 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
  a) Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2019
  b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
  c) Beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier
  d) Beslut om överlåtelse av egna aktier
 15. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 320 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att ytterligare arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår vidare att ytterligare arvode om 60 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Arvoden utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i Nexttobekoncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Ulf Landegren, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström samt Hans Johansson. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson. Erika Kjellberg Eriksson är anställd inom Nexttobekoncernen.

Jon Heimer har avböjt omval.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.qlinea.com.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020 ska gå till enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2019, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter,
 3. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
 4. Fastställande av arvoden till revisorer,
 5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 6. Val av revisorer, och
 7. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll.

Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för eventuell rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För eventuell årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Fast lön under uppsägningstid och eventuella avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år.

Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot i Bolagets styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14 – Beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Bolaget i enlighet med punkt 14a) nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om bemyndigande att emittera respektive att återköpa aktier i enlighet med punkt 14b) och 14c) nedan samt om överlåtelse av aktier i enlighet med punkt 14d) nedan.

Samtliga beslut under punkt 14 föreslås således vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt.

Syftet med incitamentsprogrammet är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, höja motivationen till att uppnå eller överträffa Bolagets strategiska och operationella mål och skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna.

Punkt 14a) – Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2019”).

LTIP 2019 föreslås omfatta högst 10 nuvarande eller tillkommande anställda som inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2019, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2019 kommer Bolaget att tilldela deltagare i programmet rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie (”Rättigheter”). En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2019 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre (3) år därefter (”Intjänandeperioden”), fortfarande är anställd i Bolaget. För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt senast den 31 december 2019.
 • Rättigheterna tjänas in under Intjänandeperioden.
 • Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att (i) deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bolaget vid Intjänandeperiodens slut och (ii) angivna strategiska och operationella mål för perioden uppnåtts. Målen kommer fastställas av styrelsen på förhand och kommer vara kopplade till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom framsteg inom produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering.

Deltagarna är indelade i två kategorier och LTIP 2019 föreslås innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de båda kategorierna:

 • Ledningsgrupp (högst 5 personer): deltagare inom denna kategori som inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget kan tillsammans tilldelas maximalt 63 100 Rättigheter. Dock kan varje deltagare maximalt tilldelas högst 12 620 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program.
 • Övriga nyckelpersoner (högst 5 personer): deltagare inom denna kategori som inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget kan tillsammans tilldelas maximalt 26 250 Rättigheter. Dock kan varje deltagare maximalt tilldelas högst 5 250 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program.

För att kunna genomföra LTIP 2019 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2019. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet, och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med beslutspunkterna nedan, beslutar dels om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 117 424 C-aktier till Carnegie Investment Bank, varav högst 28 074 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2019, dels att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2019, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTIP 2019, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 89 350 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2019 och att högst 28 074 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2019.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2019, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar.

Punkt 14b) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 5 871,20 kronor genom emission av högst 117 424 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,05 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Carnegie Investment Bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2019.

Punkt 14c) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2019.

Punkt 14d) – Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med punkten 14c) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2019 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2019.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att högst 89 350 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2019, samt att högst 28 074 stamaktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2019.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14a) – 14d) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 23 117 963 aktier, varav 23 117 963 stamaktier och 0 C-aktier, motsvarande sammanlagt 23 117 963 röster, varav 23 117 963 röster hänför sig till stamaktier och 0 röster hänför sig till C-aktier. Bolaget innehar 211 048 stamaktier, motsvarande sammanlagt 211 048 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@qlinea.com.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds väg 52 B i Uppsala) samt på Bolagets webbplats (www.qlinea.com) senast från och med onsdagen den 1 maj 2019. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på adressen respektive webbplatsen som anges ovan senast fyra veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com.

Uppsala i april 2019
Q-linea AB (publ)
Styrelsen

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 10.00 (CET).
  

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.