Select your language/region

KALLELSE TILL Extra Bolagsstämma I Q-linea AB (PUBL)

KALLELSE TILL Extra Bolagsstämma I Q-linea AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 juli 2023 klockan 15.00 i Konferens Hubben rum 3+4 på adress Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska för att ha rätt att delta:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga torsdagen den 22 juni 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 28 juni 2023. Anmälan kan göras via e-post till q-linea@lindahl.se eller per post till adressen Q-linea AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Elsa Malmqvist, Box 1203, 751 42 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är införd i aktieboken per avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 22 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till sin bank/förvaltare. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 27 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Ett blankt fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.qlinea.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om a) godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och b) bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 1 juni 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om a) godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och b) bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 1 juni 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier och aktiekapitalet enligt följande (övriga delar föreslås gälla oförändrat).

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 29 537 947 aktier utestående i Bolaget och Bolagets aktiekapital uppgår till 1 476 897,35 kronor. Under punkten 6b på dagordningen för den extra bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 1 juni 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För att möjliggöra genomförandet av emissionen krävs att bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital ändras.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor. Aktiekapitalet ska vara lägst 5 750 000 och högst 23 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

b) Bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 1 juni 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen har den 1 juni 2023 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 4 381 421,25 kronor genom nyemission av högst 87 628 425 stamaktier enligt följande villkor. Styrelsens föreslår att bolagsstämman godkänner beslutet.

 1. Rätt att teckna nya stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya stamaktier för varje befintlig aktie (det vill säga en teckningsrelation om 3:1).
 2. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:
  1. i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till hur många nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter;
  2. i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
  3. i tredje och sista hand ska tilldelning ske till de som ingått garantiåtaganden i enlighet med villkoren i garantiåtagandena.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 5 juli 2023.
 4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 7 juli 2023 till och med den 21 juli 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
 6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten 6 a). Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 6 a) och b) ovan ska därför antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 29 537 947 aktier, samtliga stamaktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 29 537 947. Bolaget innehar 328 472 stamaktier i sig självt, motsvarande sammanlagt 328 472 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Q-linea AB (publ), att: Christer Samuelsson, c/o Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds väg 52 B i Uppsala) samt på Bolagets webbplats (www.qlinea.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med stämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com.

__________________
Uppsala i juni 2023
Q-linea AB (publ)
Styrelsen