Select your language/region

Kommersialisering av ASTar startad

Kommersialisering av ASTar startad

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,3 (0,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,2 (-58,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -68,0 (-57,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,47 (-2,37) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45,0 (-54,8) MSEK.

Perioden, 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,3 (0,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -131,9 (-114,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -131,1 (-113,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,81 (-4,81) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -101,1 (-113,9) MSEK.
 • Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 48,1 (10,1) MSEK. Kortfristiga placeringar i räntefonder uppgick till 221,4 (165,7) MSEK, kortfristig del av noterade företagsobligationer uppgick till 57,1 (131,0) MSEK och långfristiga placeringar i noterade företagsobligationer uppgick till 184,2 (24,4) MSEK.

Väsentliga händelser
Under andra kvartalet 2021

 • Bolaget uppnår CE-IVD godkännande för ASTar och har genomfört de första försäljningarna av ASTar instrument och förbrukningsmaterial till Thermo Fisher Scientific.
 • Q-linea inleder regulatorisk studie i USA med ASTar.
 • Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 2,2 miljoner aktier och tillfördes härigenom 301,4 miljoner kronor före emissionskostnader i juni 2021.
 • Årsstämma hölls den 25 maj, se Övrig information om vilka beslut som fattades på stämman.

efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD kommentar
Kommersialisering av ASTar startad
Årets andra kvartal har varit mycket intensivt och givande. Vi har bockat av ett antal viktiga milstolpar av vilka jag framförallt vill framhålla ASTars CE-IVD-godkännande. Nu kan vi kommersialisera systemet och hjälpa sepsispatienter till snabbare och mer korrekt vård. Dessutom har vi inlett vår registreringsgrundande amerikanska kliniska studie.

Partnerskapet med Thermo Fisher Scientific fungerar mycket bra
Inför lanseringen har vi kraftigt intensifierat träningen av personal från vår globala försäljningspartner Thermo Fisher Scientific. Alltsedan pandemin startade har vi haft hårda
interna restriktioner och under andra kvartalet har vi för första gången på över ett år lättat på vissa av dessa restriktioner vilket har gjort att vi kunnat ta emot sälj- och servicepersonal från Thermo Fisher Scientific, som kunnat tränas på plats i Uppsala i väl anpassade lokaler. Vi har tidigare under en längre tid tränat elektroniskt, men verklig hands-on-träning ger en betydligt starkare koppling till produkten och möjlighet till mer avancerad träning.

Den återkoppling vi får är fortsatt mycket positiv och otroligt entusiasmerande. Vi får genomgående höra att systemet är lätt att hantera, smart designat och alltigenom gediget. Denna återkoppling är i linje med våra egna argument och att nu få höra samma sak från Thermo Fisher Scientifics egen organisation bådar mycket gott. De investerar i en dedikerad support-, service- och säljstyrka som kommer att expandera i takt med att försäljningen tar fart. Detta är ett starkt tecken på att Thermo Fisher Scientific verkligen tror på ASTar. Dessutom är deras egen gedigna infrastruktur en enorm tillgång.

Lanseringen och nästa steg
Tillsammans ser vi framför oss en lansering i flera steg där vi i princip handplockar de första kunderna för att kunna göra grundliga utvärderingar och säkerställa att systemet fungerar förstklassigt. Först därefter vill vi öka takten. Då kommer vi också att ha en mycket god bild av hur systemet fungerar i praktiken och hur mycket support som behövs. Både Thermo Fisher Scientific och Q-linea tror på en stark tillväxt för ASTar och strävar efter en långsiktig, framgångsrik och stark expansion. I Q-lineas plan ingår inte att visa positiv marginal första året av lansering, utan de system som nu säljs ser vi som en investering i framtida kapacitet. Noteras ska även att produktmixen mellan system och de ännu mer lönsamma förbrukningsartiklarna kommer att förskjutas till förmån för förbrukningsartiklarna allteftersom spridning och användning av ASTar ökar.

Nästa steg för ASTar är geografiskt, f.a. till USA, men vi arbetar även för att bredda antibiotikapanelen. Vår panel är redan den bredaste i marknaden med avseende på antal antibiotika och koncentrationsintervall, men vi vill erbjuda den bredaste panelen med god marginal. Vi tittar även på andra applikationer för ASTar, till exempel isolat, som skulle kunna bli en uppföljningsprodukt.

När det gäller vår portabla blododlingsbehållare har vi nu de första fullt integrerade prototyperna redo. Vi bedriver marknadsstudier i Europa och USA som ger oss god insikt i hur vi kan justera prototypen innan vi tar in den i produktion. Går allt enligt plan kommer vi att kunna inleda registreringsgrundande studier för produkten nästa år.

Studien löper enligt plan
Den amerikanska studien för ASTar har vi nu startat den analytiska delen som genomförs på Q-linea och för den prospektiva delen är vi nu i slutfasen av diskussioner med ett antal amerikanska sjukhus. Vi kommer att inkludera ett amerikanskt sjukhus mer än tidigare annonserat, vilket innebär att tre amerikanska sjukhus kommer att delta i studien. Utökningen är ett eget val som en förberedelse inför lanseringen. Vår avsikt är att avsluta studien i år för att därefter lämna in en 510(k)-ansökan om marknadsgodkännande.

Målet är en tydlig förstaposition
Jag ser framtiden an med stor tillförsikt. 2021 är verkligen ett år av utveckling. Vi har erhållit marknadsgodkännande för ASTar, sett att partnerskapet med Thermo Fisher Scientific fungerar mycket väl och innan året är slut kommer vi att ha ett antal system ute hos kunder. Q-linea riktar sig mot en enorm marknad med stora behov och har under de närmaste åren möjlighet att ta en ledande position. Vi investerar för att på sikt bli det mest framgångsrika bolaget i sektorn.

Sammanfattningsvis är jag stolt över vad vi har uträttat och vi har en fortsatt intressant resa framför oss. I kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om 301 miljoner kronor före emissionskostnader som framförallt kommer att användas för kommersialiseringen av ASTar. Jag vill passa på att tacka för förtroendet och ser fram emot den fortsatta resan med er alla.

Uppsala den 14 juli 2021, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 15 juli 2021 kl. 13:00 – 14:00 (CEST). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – juni 2021 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q2-2021

Telefonnummer till telefonkonferens:
SE: +46 8 566 426 95
UK: +44 333 300 9265
US: +1 646 722 4956