Select your language/region

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 25 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades.

Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Arvode till styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode om 420 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande och 210 000 kronor vardera till var och en av de andra ledamöterna. Vidare beslutade årsstämman att arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott. Årsstämman beslutade även att arvode om 80 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström, Hans Johansson och Mario Gualano. Erika Kjellberg Eriksson omvaldes som ordförande i styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2021.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 273 379,45 kronor. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Personaloptionsprogram 2021/2024
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda. Personaloptioner ska erbjudas personer som är anställda i Bolaget per den 15 juni 2021. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att, vid måluppfyllnad av vissa av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, efter en intjänandeperiod om tre år förvärva en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms kurslista under perioden tio (10) handelsdagar före den 25 maj 2021. Teckningskursen kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2021/2024 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt programmet, och för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter med anledning av detsamma, beslutade årsstämman om riktad emission av högst 211 126 teckningsoptioner till Bolaget, varav högst 50 476 teckningsoptioner emitterades för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet.

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till ca 0,77 procent av aktiekapitalet och av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner som emitteras för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter.

Ersättningsrapport 2020
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten 2020.