Select your language/region

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Årsstämma i Q-linea AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556729-0217, hölls den 28 juni 2024 i Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stämman hölls i Hubben på Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnd webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören Jonas Jarvius ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden skulle utgå oförändrat med 450 000 kronor till ordföranden, 337 500 kr till vice ordföranden och 225 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

Vidare beslutade årsstämman att arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.

Årsstämman beslutade även att arvode om 90 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att omvälja Erika Kjellberg Eriksson, Hans Johansson, Mario Gualano, Karin Fischer och Finn Sander Albrechtsen, samt nyvälja Jonas Jarvius, som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att utse Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande Mario Gualano som vice styrelseordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2025

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2025 ska ha en valberedning. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2024 och ber dem att utse en representant vardera.

Ersättningsrapport 2023

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för 2023.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Makulering av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att avveckla befintliga långsiktiga incitamentsprogram i Bolaget, samt uppdrog åt styrelsen att makulera underliggande teckningsoptioner i programmen.

Antagande av personaloptionsprogram 2024/2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa personaloptionsprogram 2024/2027 genom en riktad emission av totalt 8 587 000 teckningsoptioner. 6 534 000 optioner kan tilldelas deltagare i programmet, och resterande 2 053 000 optioner får användas för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av personaloptionsprogrammet.

Optioner tjänas in under en treårsperiod och kan därefter utövas under perioden den 1 september 2027 till den 31 december 2027. Under förutsättning att de uppställda målen nås berättigar varje option till förvärv av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före den 28 juni 2024. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av optionerna uppgå till högst 429 350 kronor. De närmre villkoren för programmet framgår av kallelsen till bolagsstämman och av det protokoll från stämman som kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen kan enligt bemyndigandet fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Godkännande av närståendetransaktion

Årsstämman beslutade att godkänna en närståendetransaktion mellan majoritetsaktieägaren Nexttobe AB och Bolaget. Bakgrunden är att Nexttobe AB erbjudit Bolaget en lånefacilitet om 60 000 000 kronor och att Bolaget har för avsikt att teckna ett lånefacilitetsavtal med Nexttobe AB. Årsstämman har godkänt lånefaciliteten enligt nedanstående villkor.

Beskrivning av villkor

Nexttobe AB äger rätten att ta ut skälig marknadsmässig ränta för lån som upptas inom faciliteten. Avsikter är att följande villkor ska gälla för samtliga lån som utbetalas inom ramen för faciliteten:

  • Lånefaciliteten uppgår till högst 60 000 000 kronor, plus de lån som upptagits och utestår enligt Befintlig Facilitet per dagen för årsstämman (se beskrivning och definition nedan).
  • Räntan är rörlig och utgår med Swestr 3M + 4%-enheter. Ränta ska dock aldrig utgå med lägre än 6%. Räntan beräknas och betalas kvartalsvis i efterskott.
  • Faciliteten ska nyttjas som sekundär finansiering, där företräde exempelvis kommer att ges för nyemissioner, investeringar, försäljning av tillgångar etc.
  • Låneavrop kan ske fram till och med 31 mars 2025.
  • Lån löper till och med 30 juni 2026, varvid det ska återbetalas. Under låneperioden är lånen amorteringsfria. Bolaget har dock rätt att amortera valfritt belopp under löptiden. Återbetalas lån i förtid ska även upplupen ränta vid återbetalningstillfället betalas av Bolaget.

Styrelseordföranden Erika Kjellberg Eriksson, som även är styrelseordförande i Nexttobe AB, har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande lånefaciliten.

Tidigare godkänd lånefacilitet och relationen till nu föreslagen facilitet

Vid årsstämman den 13 juni 2023 godkändes en lånefacilitet från Nexttobe AB om 200 000 000 kronor som löper ut den 30 juni 2024 (”Befintlig Facilitet”). Vid räkenskapsårets början återstod 41 500 000 kronor att nyttja från den Befintliga Faciliteten. Per dagen för denna kallelse är lån om 15 000 000 kronor uttaget inom ramen för Befintlig Facilitet (för det fall ytterligare lån upptas under kallelsetiden kommer detta att redovisas senast på årsstämman). De lån som per dagen för årsstämman är utestående inom ramen för Befintlig Facilitet föreslås föras över i den nu föreslagna faciliteten, vilket således innebär att den nu föreslagna faciliteten kan komma att överstiga 60 000 000 kronor.

Den utökade faciliteten, tillsammans med den befintliga faciliteten om 41 500 000 kronor, kan maximalt uppgå till 101 500 000 kronor vid fullt utnyttjande.

***