Select your language/region

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 24 maj 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades.

Stämman hölls i Hubben på Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode om 440 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till var och en av de andra ledamöterna.

Vidare beslutade årsstämman att arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.

Årsstämman beslutade även att arvode om 90 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne Hansson, Per-Olof Wallström, Hans Johansson och Mario Gualano samt nyval av Nina Korfu-Pedersen. Erika Kjellberg Eriksson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Markus Storch hade före stämman meddelat valberedningen att han inte stod till förfogande för omval.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2022.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 295 379,47 kronor. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Personaloptionsprogram 2022/2025
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda.

Personaloptioner ska erbjudas personer som är anställda i Bolaget per den 15 juni 2022. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att, vid måluppfyllnad av vissa av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, efter en intjänandeperiod om tre år förvärva en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms kurslista under perioden tio (10) handelsdagar före den 24 maj 2022. Teckningskursen kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2022/2025 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Personaloptionerna kan tilldelas nuvarande och tillkommande anställda som i) ingår i ledningsgruppen eller ii) inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen (2020 respektive 2021) i Bolaget. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt programmet, och för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter med anledning av detsamma, beslutade årsstämman om riktad emission av högst 384 758 teckningsoptioner till Bolaget, varav högst 91 988 teckningsoptioner emitterades för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet.

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2022/2025 beräknas uppgå till ca 1,30 procent av aktiekapitalet och av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner som emitteras för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter.

Ersättningsrapport 2021
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten 2021.

Samtliga beslut vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet.