Select your language/region

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juli 2023 extra bolagsstämma i Uppsala, varvid besluten nedan fattades.

Stämman hölls i Hubben på Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från stämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Antagande av ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.
·       Gränserna för aktiekapitalet i §4 ändras med följande nya lydelse:
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 750 000 och högst 23 000 000 kronor.
·       Gränserna för antalet aktier i §5 ändras med följande nya lydelse:
Antalet aktier ska vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.

Bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 1 juni 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission som styrelsen fattade den 1 juni 2023.
Företrädesemissionen omfattar en nyemission av högst 87 628 425 stamaktier innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 4 381 421,25 kronor. Varje på avstämningsdagen registrerad aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya stamaktier för varje befintlig aktie (det vill säga en teckningsrelation om 3:1). Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt vissa i kallelsen angivna villkor där tilldelning i sista hand sker till de som ingått garantiåtaganden.
De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kronor per aktie. Avstämningsdagen för emissionen är den 5 juli 2023.
Samtliga beslut vid bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.
***