Select your language/region

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Styrelsen i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 213 235 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 68 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-5886 8800).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Q-linea AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0011527845)
Erbjudandestorlek: 8 088 235 aktier 
Övertilldelningsoption: 1 213 235 aktier
Erbjudandepris: 68 SEK 
Ticker: QLINEA 
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-1207 620 000 68,00 66,20 67,4507 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1210 157 469 67,70 65,92 66,4585 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1211 100 050 66,50 65,55 65,9013 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1212 45 398 66,00 62,94 64,7485 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1213 9 323 65,11 64,50 64,9323 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1214 9 035 67,00 65,20 66,4460 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1217 24 571 67,55 65,20 66,0225 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1218 9 509 67,00 65,50 66,3926 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, CFO och IR
E-post: anders.lundin@qlinea.com
Telefon: +46 706 00 15 20
www.qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december, 2018, kl. 19.30 (CET).

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.