Select your language/region

Q-linea erbjuds en utökad lånefacilitet från huvudägaren Nexttobe

Q-linea erbjuds en utökad lånefacilitet från huvudägaren Nexttobe

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att Bolaget erbjuds en utökad lånefacilitet av huvudägaren Nexttobe om högst 60 000 000 kronor.

Bolagets huvudägare Nexttobe AB (”Nexttobe”) erbjudit en lånefacilitet enligt nedan, under förutsättning att detta godkänns av årsstämman den 28 juni 2024. Bolaget och Nexttobe anses vara närstående, eftersom Nexttobe äger ca 53,52 procent av aktierna i Bolaget, vilket medför att reglerna i kap. 16 a aktiebolagslagen om vissa närståendetransaktioner behöver beaktas.

  • Lånefaciliteten uppgår till högst 60 000 000 kronor med tillägg för de lån som upptagits och utestår enligt den tidigare lånefacilitet som godkändes på årsstämman 2023 (se nedan).
  • Räntan är rörlig och utgår med Swestr 3M + 4%-enheter. Ränta ska dock aldrig utgå med lägre än 6%. Räntan beräknas och betalas kvartalsvis i efterskott.
  • Faciliteten ska nyttjas som sekundär finansiering, där företräde exempelvis kommer att ges för nyemissioner, investeringar, försäljning av tillgångar etc.
  • Låneavrop kan ske fram till och med 31 mars 2025.
  • Lån löper till och med 30 juni 2026, varvid det ska återbetalas. Under låneperioden är lånen amorteringsfria. Bolaget har dock rätt att amortera valfritt belopp under löptiden. Återbetalas lån i förtid ska även upplupen ränta vid återbetalningstillfället betalas av Bolaget.

Vid årsstämman den 13 juni 2023 godkändes en lånefacilitet från Nexttobe AB om 200 000 000 kronor som löper ut den 30 juni 2024. Vid ingången av 2024 återstod 41 500 000 kronor av denna lånefacilitet. Per dagen för detta pressmeddelande är lån om 15 000 000 kronor uttaget inom ramen denna befintliga facilitet (för det fall ytterligare lån uttas under kallelsetiden kommer detta att redovisas senast på årsstämman). Kvarvarande låneutrymme i den befintliga lånefaciliteten uppgår därmed till 26 500 000 kronor. De lån som per dagen för årsstämman är utestående inom ramen för befintlig facilitet föreslås föras över i den nu föreslagna faciliteten.

Stuart Gander, koncernchef för Q-linea Group säger, ”Vi är tacksamma för att vår huvudägare fortsätter att stödja vår verksamhet genom att förse oss med det kapital som behövs för vår kommersiella upptrappning i strävan efter vårt övergripande mål att rädda liv och bromsa antibiotikaresistens.”