Select your language/region

Q-linea offentliggör utfall i företrädesemissionen

Q-linea offentliggör utfall i företrädesemissionen

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 263 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 21 juli 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 64 495 815 aktier, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 23 132 610 aktier, motsvarande cirka 26 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 263 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Den 1 juni 2023 tillkännagav Q-linea att styrelsen beslutat om att genomföra en garanterad företrädesemisson om cirka 263 MSEK, vilket senare godkändes av extra bolagsstämman den 3 juli 2023. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 260 MSEK, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen.

Slutligt utfall
Utfallet visar att 63 911 774 aktier, motsvarande cirka 73 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 584 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 74 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 23 132 610 aktier, motsvarande cirka 26 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Efter slutförandet av Företrädesemissionen och utnyttjande av ingånget garantiåtagande kommer Nexttobes ägarandel uppgå till cirka 54 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas att vara den 27 juli 2023. Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 27 juli 2023. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier vilket beräknas ske omkring den 3 augusti 2023 utan särskild avisering. Registrering av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 2 augusti 2023 och inbokning av nya aktier på VP-konton beräknas ske omkring den 3 augusti 2023. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 3 augusti 2023.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet publicerat den 6 juli 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 25 juli 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Q-linea öka med 87 628 425, från 29 537 947 till 117 166 372 och aktiekapitalet öka med cirka 4 381 421.25 SEK, från cirka 1 476 897,35 SEK till cirka 5 858 318.60 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.[1]

Rådgivare
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Christer Samuelsson, CFO, IR , Q-linea AB
Christer.Samuelsson@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2023 kl. 13:00.

Om Q-linea
Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Q-linea AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Q-linea AB (publ) har endast skett genom det svenskspråkiga prospekt som Q-linea AB (publ) offentliggjorde den 6 juli 2023.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

[1] Totala aktiekapitalet samt totala antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande är inklusive egna aktier. Q-linea innehar 328 472 egna aktier vilka inte berättigade deltagande i företrädesemissionen.