Select your language/region

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 24 maj 2022 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne Hansson, Mario Gualano, Per-Olof Wallström och Hans Johansson, samt att nyval sker av Nina Korfu-Pedersen för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande.

Styrelseledamoten Marcus Storch har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen.

Nina Korfu-Pedersen, född 1973, är för närvarande Chief Transformation Officer för kontroll & stabsfunktioner på SEB där hon också haft roller som SEB:s ekonomichef och global chef för operations och stabsfunktioner med ett ledaransvar för 2 500 anställda. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva större förändringsinitiativ globalt, operativt och strategiskt i olika industrier och roller, såväl i konsultbranschen som i linjechefsroller. Hon har mer än 15 års erfarenhet av internationella ledarroller. Nina har en Masterexamen från Handelshöyskolen BI (Norge) och en Masterexamen i internationella relationer från University of Reading (UK). Nina Korfu-Pedersen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Q-lineas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.qlinea.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2022 utfärdas, vilket beräknas ske under vecka 17.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 och består av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder).

__________________

Uppsala i april 2022

Valberedningen för Q-linea AB (publ)