Select your language/region

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 23 maj 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Hans Johansson, Mats Nilsson, Mario Gualano och Nina Korfu-Pedersen, samt att nyval sker av Karin Fischer och Finn Albrechtsen för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande samt nyval av Mario Gualano som vice ordförande.

Styrelseledamöterna Per-Olof Wallström och Marianne Hansson har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval till styrelsen.

Karin Fischer, född 1976, är för närvarande CEO på Biolin Scientific AB, ett bolag inom AddLife koncernen. Karin har mer än 15 års global kommersiell erfarenhet från både strategiska och operativa positioner. Hon har även varit stationerad i USA. Karin har arbetat i olika globala roller för företag som Johnson & Johnson, Getinge, Xvivo Perfusion och RLS Global. För det sistnämnda var Karin CEO i drygt fyra år. RLS är listat på First North, Nasdaq. Karin är Civilekonom från Universitetet i Aberdeen, Skottland. Karin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Hon äger inga aktier i Bolaget.

Finn Sander Albrechtsen, född 1967, är förnärvarande CEO för Vidya Holding Ltd., och har mer än 16 års internationell ledarskapserfarenhet från life science och diagnostikbranschen. Detta inkluderar sju år med Dako och Agilent Technologies i roller fokuserade på produktutveckling, från portfölj- och projektledning till att leda den globala FoU-funktionen. Mellan 2015 och 2021 var Finn VP of R&D and Business Development för Mikrobiologidivisionen på Thermo Fisher Scientific. Finn är ingenjör från Danmarks Tekniska Universitet. Finn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier i Bolaget.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Q-lineas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.qlinea.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 utfärdas, vilket beräknas ske under vecka 17.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och består av Oscar Bergman (Swedbank Robur Fonder AB), valberedningens ordförande, Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund).