Select your language/region

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av samtliga styrelseledamöter, dvs. Erika Kjellberg Eriksson, Marianne Hansson, Hans Johansson, Mats Nilsson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström och Mario Gualano, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Q-lineas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.qlinea.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 utfärdas.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020 och består av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder).

__________________

Uppsala i april 2021,
Valberedningen för Q-linea AB (publ)