Select your language/region

ASTar instrument

Det helautomatiska ASTar instrumentet ger noggrann och reproducerbar provpreparation for AST, samt MIC bestämning genom ett högkvalitativt optiskt detektionssystem. ASTar kan kombineras med ett snabbt ID-system och förstärker nuvarande laboratoriekapacitet för att uppfylla det kliniska behovet av snabbare resultat

ASTar instrument

Tillsätt positiv blodkultur och ladda förbrukningsartiklar

Processen inleds med att användaren överför provet till en särskild position i provprepareringskassetten. Användaren väljer sedan lämplig AST-skiva som laddas i instrumentet, skivans streckkod skannas automatiskt under laddningen.

Nästa steg är att skanna kassettens patientstreckkod med en läsare placerad på instrumentets front, varpå kassetten placeras i instrumentet.

Det är de enda manuella steg som användaren behöver utföra, alla följande steg sker helt automatiskt inne i instrumentet.

Automatisk provpreparation

Instrumentet renar automatiskt fram intakta och livskraftiga bakterier från provet och tillsätter tillväxtmedium för den efterföljande AST- analysen.

Nästa steg är mätning av koncentrationen av de framrenade bakterierna, vilket sker automatiskt i systemet. Baserat på den uppmätta koncentrationen späds bakterierna i tillväxtmedium för att uppnå lämpligt inoculum för AST- analys. Det är en viktig förutsättning för att få stabila data. Risken är annars att MIC-värdet påverkas av bakteriekoncentrationen och att resultatet blir felaktigt.

En delmängd av provet späds också i ett särskilt berikat tillväxtmedium för att möjliggöra AST av organismer som kräver speciella tillväxtbetingelser (fastidiousbakterier). Förmågan att parallellt hantera båda dessa typer av organismer gör att analysen kan påbörjas utan kännedom om bakterie-ID, vilket sparar tid.

De två tillväxtmedierna med bakterier laddas i AST-skivan av instrumentets pipetteringsrobot varvid odlingskamrarna med förifylld antibiotika fylls genom integrerade mikrokanaler.

ASTar Q-linea sepsis

AST analys

AST-skivan placeras i en temperaturreglerad del av instrumentet och odlingskamrarna avbildas med jämna tidsintervall av ett snabbt, högupplöst, optiskt detektionssystem. Vid varje avläsning flyttas skivan från ett inkubationshotell, där alla skivor för pågående analyser förvaras i en kontrollerad temperatur, till en läsposition.

En bildanalysalgoritm utvärderar kontinuerligt de insamlade bilderna för att kvantifiera ackumulerad mängd bakteriell biomassa i odlingskamrarna. Efter avslutad odling sammanställs kurvor över  biomassans utveckling över tid för varje typ och koncentration av antibiotikum.

Fram till denna punkt kan analysen fortgå utan att bakterie-ID är känd. När denna blir tillgänglig bestäms MIC för varje antibiotikum av en särskild algoritm som också väger in information om bakterie-ID. Med utgångspunkt från MIC- värde klassas bakterien också som känslig (S), intermediär (I) eller resistent (R) med avseende på den aktuella antibiotikan

ASTar möjliggör ett brett koncentrationsintervall av antibiotika, vilket säkerställer tillräcklig täckning runt brytpunkterna även om dessa ändras.

Ready to explore the AST solution for all needs?

Connect with us!

AST tekniken i ASTar har genomgått omfattande tester med kliniskt relevanta patogener i olika provmatriser


 

✓ Över 380 olika stammar, inklusive flera sk challange strains

 

– 25 olika species

– Grampositiva and gramnegativa bakterier

– Kräsna bakterier som bara växer i sk fastidious media

 

✓ 30 olika antibiotika

 

✓ Totalt över 5900 bakterie-antibiotikakombinationer hittills, vilket ständigt ökar

AST tekniken i ASTar har genomgått omfattande tester med kliniskt relevanta patogener i olika provmatriser


 

✓ Över 380 olika stammar, inklusive flera sk challange strains

 

– 25 olika species

– Grampositiva and gramnegativa bakterier

– Kräsna bakterier som bara växer i sk fastidious media

 

✓ 30 olika antibiotika

 

✓ Totalt över 5900 bakterie-antibiotikakombinationer hittills, vilket ständigt ökar
Läs mer >

Designad att förenkla

ASTar kit >

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer