Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under mars månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till att säkerställa leverans av prestationsaktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades vid av en extra bolagsstämma den 12 november 2018. Sammanlagt har 211 048 aktier och röster tillkommit.

Per den 29 mars 2019, vilket är den sista handelsdagen i mars, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 117 963. Samtliga aktier är stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, CFO och IR
Telefon: +46 706 00 15 20
E-mail: anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 08:30 CET 

Om Q-linea
Q-linea AB är ett diagnostikföretag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Vår huvudprodukt ASTar™ är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar. Bolaget grundades 2008 runt teknik som utvecklats av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet, tillsammans med bland annat Olink Bioscience AB och Uppsala universitets holdingbolag UUAB.