Select your language/region

BOKSULTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

BOKSULTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Lyckad kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm 

Kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (1,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-21,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -39,4(-21,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,33 (-1,90) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,4 (-21,1) MSEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (1,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -127,4 (-67, 9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -128,4 (-67,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -8,82 (-6,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -122,7 (-62,9) MSEK.
 • Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 354,4 (6,6) MSEK och kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 150,0 (0) MSEK.  

Väsentliga händelser
under fjärde kvartalet 2018

 • Q-linea noterades den 7 december på Nasdaq Stockholm Mid-Cap segmentet och aktier till ett värde av 550 MSEK tecknades.
 • Emissionslikviden från nyemissionen om 550 MSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget i december 2018.
 • I samband med noteringen återbetalades ett kortfristigt och räntefritt lån till Nexttobe AB som uppgick till 12,8 MSEK.
 • En extra bolagsstämma avhölls i november där stämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram.

efter periodens utgång

 • I januari meddelade Carnegie Investment Bank AB (publ) att stabiliseringsåtgärder hade avslutats och att den utställda övertilldelningsoptionen om 1 213 235 aktier inte utnyttjades.

VD:s kommentar
 
Vi har lagt en god grund för den fortsatta resan

Den 7 december 2018 kunde vi ringa i klockan hos Nasdaq Stockholm och handeln med Q-lineas aktier tog sin start. De intensiva förberedelserna för nyemissionen och börsnoteringen hade burit frukt. För Q-linea var det en viktig och lyckad process som på flera sätt har stärkt vår position på marknaden. Noteringen på Stockholmsbörsen ser vi som en kvalitetsstämpel på bolaget vilket också styrks av den nya ägarbilden i Q-linea som omfattar ett antal namnkunniga institutionella ägare. Noteringen ger oss också en ökad uppmärksamhet framåt vilket är positivt.
 
Nyemissionen tillförde kapital som tryggar finansieringen av utvecklingen av vår huvudprodukt ASTar samt de kliniska studier som ska genomföras med ASTar i EU och i USA. Dessutom kan vi bygga upp vår marknadsorganisation, produktionen av förbrukningsartiklar och fortsätta utveckla nya
applikationer för ASTar.
 
Utvecklingen av ASTar har nu kommit mycket nära den slutgiltiga instrumentdesignen.
 
Vi har också börjat testa systemet i sin rätta miljö i vårt mikrobiologiska laboratorium och levererar reella provsvar. Under det fjärde kvartalet genomfördes vår första externa revision inför den kommande ISO 13485-certifieringen med mycket positivt resultat. En viktig del i förberedelserna har varit att säkerställa att dokumentationen av systemet och dess komponenter håller rätt nivå.
 
I januari 2019 har vi flera ASTar system på vår verkstad i Uppsala för tester. Vi bedriver ett intensivt arbete med fokus på att säkra integrationen av funktioner och mjukvara så att varje kort, varje styrning av korten och varje protokoll är fullt funktionstestade. Vi kunde bocka av en stor del av testerna runt årsskiftet vilket gör att vi nu går in i nästa steg som är verifiering av systemet.
 
Ví har under kvartalet haft besök av möjliga globala försäljningspartners. Diskussionerna fortsätter under 2019.
 
Under det fjärde kvartalet har personalstyrkan växt planenligt från 72 till 78 personer, inklusive konsulter.
 
Vi deltog i början av kvartalet på ID-week i San Francisco, en kliniskt orienterad vetenskapskonferens där vi träffade viktiga opinionsledare inom infektionssjukdomar och stärkte vårt amerikanska nätverk.
 
Vi kunde också i senare delen av kvartalet teckna ännu ett partneravtal för våra kommande kliniska studier.

Nyemissionen tillförde kapital som tryggar finansieringen av utvecklingen av vår huvudprodukt ASTar samt de kliniska studier som ska genomföras med ASTar i EU och i USA.

Sammanfattningsvis är jag imponerad över vad Q-linea åstadkommit under 2018. Men vi går inte in i något viloläge. Nu återstår ett minst lika hårt och intensivt arbete mot den planerade marknadslanseringen av ASTar. Ett värdeskapande arbete för oss, för vården och patienterna samt därmed för våra aktieägare.

Jonas Jarvius, VD
 
Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.
 
Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 14 februari kl. 13:00 – 14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari – december 2018 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q4-2018 

Telefonnummer till telefonkonferens: SE: +46850558350 UK: +443333009271 US: 18335268347

Kommande rapporttillfällen

vecka 16, 2019[1] Årsredovisning januari – december 2018
3 maj 2019 Delårsrapport, Q1 januari – mars 2019
22 maj 2019 Årsstämma
18 juli 2019 Delårsrapport, Q2 januari – juni 2019
7 november 2019 Delårsrapport, Q3 januari – september 2019

[1] Publiceras på bolagets hemsida  www.qlinea.com eller skickas till aktieägare som begär detta.

 
Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ)

Organisationsnummer: 556729-0217                                                                                                          
Säte: Uppsala
Kontakt: Dag Hammarskjölds väg 52 A,
752 37, Uppsala
Tel: 018-444 3610
www.qlinea.com
E-post: contact@qlinea.com
Frågor beträffande rapporten besvaras av:
Jonas Jarvius, VD Tel: 070 – 323 7760 E-post: jonas.jarvius@qlinea.com       
Anders Lundin, CFO & IR Tel: 070 – 600 1520 E-post: anders.lundin@qlinea.com                       

 
Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 7.30 CET.