Select your language/region

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Garanterad företrädesemission om 263 MSEK

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (4,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -64,6 (-72,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -65,0 (-73,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,23 (-2,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -53,5 (-67,5) MSEK.

Perioden, 1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (9,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -126,9 (-144,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -126,5 (-145,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,33 (-5,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -125,9 (-117,5) MSEK.
 • Bolaget har per den 30 juni 2023 sammanlagt 25,0 (72,9) MSEK i tillgängliga medel.

Väsentliga händelser
Under andra kvartalet 2023

 • Q-linea AB fick de två första beställningarna på ASTar instrument från Pro-Lab Diagnostics i Storbritannien.
 • Bolaget tecknade ett icke-exklusivt distributionsavtal för Polen med Integra Diagnostic Sp. z.o.o.
 • Q-linea AB initierade ett kostnadsbesparingsprogram där syftet är att möjliggöra den kommersiella satsningen.
 • Bolaget tecknade ett distributionsavtal för Norge med Montebello Diagnostics AS.
 • Q-linea AB meddelade att bolaget har deltagit i en offentlig upphandling i Italien med ASTar® Instrument och förbrukningsvaror.
 • Bolagets distributör för Storbritannien, Pro-Lab Diagnostics, påbörjade sin första kommersiella utvärdering på ett stort regionalt sjukhus i sydvästra Storbritannien.
 • Styrelsen beslutade att genomföra en garanterad nyemission om cirka 263 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • Bolaget tecknade ett distributionspartnerskap för ASTar® instrument och förbrukningsartiklar för Frankrike med Eurobio Scientific.
 • Q-linea meddelade att den första patienten har inkluderats i Lifetimes, en Q-linea-sponsrad multicenterstudie som undersöker de hälsoekonomiska fördelarna med ASTar.
 • Q-linea meddelade att bolagets huvudägare Nexttobe har beviljat Q-linea ett utökat kortfristigt lån på 30 MSEK (totalt 87 MSEK) inom ramen för den tidigare kommunicerade lånefaciliteten om totalt 200 MSEK.

efter periodens utgång

 • Q-linea AB har hållit en extra bolagsstämma där styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare godkändes.
 • Bolaget har stärkt det kommersiella teamet i Europa genom att utse Franco Pellegrini till försäljningsdirektör för södra Europa.
 • Q-linea AB har offentliggjort prospekt med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juni 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 3 juli 2023.
 • Bolaget har stärkt det kommersiella teamet i USA genom att utse Jim Kathrein till VP US Commerial Operations.

Garanterad företrädesemission om 263 MSEK

Under årets andra kvartal gjorde Q-linea sina största kommersiella framsteg hittills och tecknade bland annat ett antal nya distributionsavtal för ASTar instrument och förbrukningsartiklar. Nu täcker vi de viktigaste europeiska geografierna och intresset för ASTar är stort.

Tack vare det stora intresset för att distribuera ASTar har vi kunnat välja våra partners med omsorg. Framförallt har vi velat säkerställa att ASTar blir en prioriterad produkt i våra partners sortiment. Under kvartalet tecknade vi distributionsavtal med Montebello Diagnostics i Norge, Integra Diagnostic i Polen och Eurobio Scientific i Frankrike. De har alla stor marknadskännedom, hög kompetens inom bakteriologi och goda kontakter vid mikrobiologiska laboratorier. Vi kommer att fortsätta att gå metodiskt fram för att hitta den bästa kommersialiseringslösningen för respektive marknad.

Vi täcker nu sex europeiska länder, antingen genom distributionspartnerskap eller direkt, och vi gläds speciellt åt avtalet för den franska marknaden som är mycket viktig; dels eftersom den är stor, dels eftersom Frankrike har omfattande problem med antibiotikaresistens. Med Eurobio Scientific lägger vi ytterligare ett starkt företag till vårt distributörsnätverk. De tillför gedigen expertis, ett mycket motiverat team och en stor installerad bas av mer än 500 diagnostiska instrument i sina kunders laboratorier.

Under kvartalet fick vi dessutom vår första kommersiella beställning sedan vi började implementera vår uppdaterade kommersialiseringsstrategi. Ordern kom från vår brittiska distributionspartner Pro-Lab Diagnostics som beställde två ASTar instrument för kommande mässor och kundutvärderingar. Beställningen kom tidigt i vårt samarbete och är en stark validering av Pro-Labs stora engagemang för ASTar.

En viktig parameter för en framgångsrik kommersialisering är hälsoekonomiska bevis. Därför sponsrar vi multicenterstudien Lifetimes. Studien inkluderade den första patienten juni och beräknas pågå i cirka ett år vid fyra stora italienska sjukhus som totalt väntas inkludera 160 potentiella intensivvårdspatienter. Studien undersöker tiden till optimal behandling, tiden under intensivvård respektive sjukhusvård samt längd och kostnad för antibiotikabehandlingen. Genom att bevisa vilken effekt ASTar har på patientresultat och sjukvårdsrelaterade kostnader är vår förhoppning att implementeringstakten för ASTar kan öka.

När det gäller den amerikanska marknaden slutförde vi under våren den kompletterande testning som FDA begärt. Myndigheten ville att vi skulle verifiera prestandaförbättringar som införts efter att den kliniska studien i 510(k)-ansökan slutförts. Vi förbereder inlämnande av den kompletterade ansökan till FDA och vi hoppas nu att FDA anser att materialet är komplett för att kunna slutföra handläggningen av vår ansökan för ett godkännande. Eftersom ASTar har en så kallad ”breakhrough device designation” ser vi fram emot en fortsatt positiv dialog med prioriterad handläggning.

Jag vill även ta det här tillfället i akt att välkomna Finn Sander Albrechtsen och Franco Pellegrini tillbaka till Q-linea. Finn Sander Albrechtsen valdes tillsammans med Karin Fischer in i Q-lineas styrelse i juni och Franco börjar hos oss som försäljningsdirektör för södra Europa i Juli. Både Finn och Franco kommer från seniora positioner på Thermo Fischer Scientific. Som exempel var Finn VP of R&D and Business Development för mikrobiologidivisionen mellan 2015 och 2021. Det är mycket glädjande att så seniora personer som Finn och Franco åter vill arbeta med ASTar och Q-linea och en stark indikation på att det avslutade partnerskapet mellan bolagen inte berodde på ASTar i sig, utan på en omläggning av Thermo Fischer Scientifics strategi.

Vi har även anställt Jim Kathrein som ansvarig för den kommersiella organisationen i USA. Jim Kommer att börja under juli och initialt fokusera på markandsförberedande arbete. Detta för att vara så startklara som möjligt när ett amerikanskt godkännande kommer. Jim har tidigare arbetat både vid Biofire och Bio Mérieux och har en djup kommersiell erfarenhet inom infektionsdiagnostik.

Sammantaget går den kommersiella satsningen planenligt och jag ser framför mig en tydligt positiv försäljningsutveckling under 2024.

Under våren har vår styrelse och våra ägare beslutat om en företrädesemission om 263 MSEK för den fortsatta finansieringen av verksamheten och glädjande har den garanterats fullt ut. Vi ser dock fram mot att så många ägare som möjligt vill delta.

Uppsala, den 13 juli 2023, Jonas Jarvius

Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 13 juli 2023 kl. 13:00 – 14:00 (CEST). VD Jonas Jarvius och CFO Christer Samuelsson presenterar Q-linea och kommenterar
delårsrapporten för perioden januari – juni 2023 samt svarar på frågor.

Om du önskar delta via webcast gå in på länk:  https://ir.financialhearings.com/q-linea-q2-2023
Via webcast finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200818

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.