Select your language/region

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började på första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 7 december 2018, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Styrelsen i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 213 235 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 68 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Dessa aktier allokerades till investerare före första dag för handel i Bolaget varefter aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Sole Global Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjats och följaktligen kommer 1 213 235 aktier i Q-linea, som Sole Global Coordinator har lånat av Nexttobe AB i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas inom kort.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelande den 18 december 2018. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08- 588 688 00).

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-1207 620 000 68,00 66,20 67,4507 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1210 157 469 67,70 65,92 66,4585 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1211 100 050 66,50 65,55 65,9013 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1212 45 398 66,00 62,94 64,7485 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-13 9 323 65,11 64,50 64,9323 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-14 9 035 67,00 65,20 66,4460 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-17 24 571 67,55 65,20 66,0225 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-18 9 509 67,00 65,50 66,3926 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-19 19 109 65,50 64,80 65,0692 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-20 17 674 65,10 63,00 64,2632 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-21 28 150 64,00 61,60 62,3806 SEK Nasdaq Stockholm
2018-12-27 35 578 62,00 58,50 59,9823 SEK Nasdaq Stockholm
2018-1228 20 331 60,50 58,89 59,8362 SEK Nasdaq Stockholm
2019-0102 40 673 62,53 61,00 61,7146 SEK Nasdaq Stockholm
2019-0103 38 210 62,30 60,40 61,0722 SEK Nasdaq Stockholm
2019-0104 38 155 66,10 60,73 62,1556 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, CFO och IR

E-post: anders.lundin@qlinea.com

Telefon: +46 706 00 15 20

www.qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2019, kl. 19.30 (CET). 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.